Zarząd Miejski w Supraślu powiat Białystok

Sygnatura
4/100/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, rok 1949, sygn. 1, Sprawy organizacyjne, rok 1947, sygn. 2, Obsada personalna, lata 1947 – 1949, sygn. 3, Kwestionariusze personalne, rok 1948, sygn. 4, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1948, sygn. 5-6, Księga uchwał MRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Księga uchwał Zarządu, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1948 – 1950, sygn. 9-10, Kontrola wewnętrzna, nadzór, lata 1947 – 1949, sygn. 11, Budżety, lata 1945 – 1950, sygn. 12-24, Sprawy ogólno-gospodarcze, rok 1947, sygn. 25, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1949, sygn. 26-28, Wymiar podatku gruntowego, rejestr gospodarstw rolnych, podatki od nieruchomości, lata 1945 – 1950, sygn. 29-35, Preliminarz robót drogowych-szarwarkowych, rok 1950, sygn. 36, Wykaz drobnych dzierżawców z majątku Supraśl, lata 1944 – 1945, sygn. 37, Rolnictwo (spisy pow. użytków, zwierząt gospodarskich), lala 1945, 1947 – 1950, sygn. 38, Popieranie przemysłu i handlu (wykazy zakładów), lata 1947 – 1950, sygn. 39, Wykazy nieruchomości poniemieckich, lata 1945 – 1948, sygn. 40, Akta poufne, lata 1948 – 1949, sygn. 41, Różne, sprawy budowlane, projekty, plany, lata 1945 – 1949, sygn. 42-46.

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Miejska Rada Narodowa w Supraślu uchwaliła statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego, który obowiązywał od 1 stycznia 1949 r. Przewidywał on podział Biura na referaty: Ogólno-organizacyjny, Finansowo-budżetowo, Gospodarki Miejskiej, Administracji Społecznej i Administracyjny. Zarząd Miejski w Supraślu, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 46