Zarząd Miejski w Wasilkowie powiat Białystok

Sygnatura
4/102/0
Daty skrajne
[1910, 1915] 1944-1950
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Spis nieruchomości miejskich, korespondencja, wypisy metryk osób podlegających służbie wojskowej, lata 1910, 1915, sygn. 1-2, Protokół zebrania delegatów m. Wasilkowa, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1944 – 1950, sygn. 3-9, 53-54, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, księga protokółów, lata 1949 – 1950, sygn. 10-12, 55, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, księga protokółów, lata 1947 – 1949, sygn. 13-14, Protokóły lustracji i kontroli ZM w Wasilkowie, lata 1947 – 1949, sygn. 15, Sprawy osobowe, lata 1944 – 1949, sygn. 16, Budżety, lata 1944 – 1949, sygn. 17-33, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 34-35, Podatek od nieruchomości, gruntowy, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, lata 1947 – 1950, sygn. 36-49, Umowy dzierżawne na nieruchomości opuszczone na terenie miasta, lata 1946 – 1950, sygn. 50, Sprawozdanie o ruchu budowlanym, podania i projekty odbudowy domów, lata 1948, 1950, sygn. 51-52.

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. Miejska Rada Narodowa w Wasilkowie ukonstytuowała się 10 sierpnia 1944 r. W sierpniu 1944 r. wybrano także burmistrza, którym został Michał Godlewski oraz wiceburmistrza Antoniego Fiedorowicza. Zarząd Miejski w Wasilkowie, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

[1910, 1915] 1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1910-1910, 1915-1915, 1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

55

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

55

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak