Zarząd Miejski w Zabłudowie powiat Białystok

Sygnatura
4/103/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 1-2, Protokół posiedzeń Zarządu Miejskiego, rok 1948, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, rok 1949, sygn. 4, Skład osobowy MRN, lata 1944 – 1947, sygn. 5, Straty osobowe Samorządu terytorialnego, lata 1945 – 1946, sygn. 6, Sprawozdania z działalności MRN, rok 1947, sygn. 7, Protokóły kontroli ZM, lata 1947 – 1949, sygn. 8, Budżety, lata, 1947 – 1950, sygn. 9-21, Wykazy nieruchomości, zeznania o posiadaniu gospodarstw rolnych, sprawozdania statystyczne dot. rolnictwa, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, lata 1948 – 1950, sygn. 22-30, Oświata, kultura, sztuka, wykaz analfabetów, biblioteki, wykaz cmentarzy, odpisy akt rejentalnych m. Zabłudowia, mienie opuszczone, lata 1946 – 1948, sygn. 31-34, Projekty budynków administracyjnych, mieszkalnych, tartaku, studni artezyjskiej, lata 1947 – 1950, sygn. 35-42.

Dzieje twórcy:

W myśl manifestu PKWN w wyzwolonych miastach pow. białostockiego powstały rady narodowe. Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. W listopadzie 1944 r. wybrano burmistrza Zabłudowia, którym został Józef Obukowicz oraz wiceburmistrza Jana Mularczyka. Podział pracy Biura Zarządu Miejskiego w Zabłudowie został podzielony między Sekretarza, Rachmistrza i Referenta Aprowizacji. W maju 1946 r. Starosta Białostocki wystąpił z propozycją zniesienia statusu miejskiego aż dla pięciu miast. Proponował on zlikwidować m.in. Zarząd Miejski w Zabłudowie i włączyć do gminy Zabłudów. Prezydium PRN na posiedzeniu w dn. 14 maja 1946 r. uchyliło jednak projekt odnośnie Zabłudowia. Kolejne projekty z 1949 r. zniesienia praw miejskich Zabłudowia również nie zostały zrealizowane. Zarząd Miejski w Zabłudowie, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

42

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak