Gminna Rada Narodowa w Barszczewie powiat Białystok

Sygnatura
4/108/0
Daty skrajne
1946-1954 [1955-1959]
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminny w Choroszczy – rejestr umów włościańskich, XIX w., sygn. 1, Zarząd Gminny w Barszczewie: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawy organizacyjne, kontrola zewnętrzna, nadzór, protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Miejskiego, protokóły zebrań sołtysów, komisje GRN, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 2-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, księga inwentarzowa Zarządu Gminnego, majątek gminy, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 12-22, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, sprawy budowlane, ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1946 – 1948, sygn. 23-25, Dział Administracji Społecznej – zwalczanie analfabetyzmu, rok 1949, sygn. 26, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcja i kontrola, wykazy pracowników urzędu, protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, Gminna Komisja Oświaty i Kultury, protokóły zebrań sołtysów, zmiany granic gminy, lata 1950 – 1954, sygn. 24-37, Referat Finansowo-Budżetowy - budżety roczne, księga biercza podatkowa, lata 1951 – 1952, sygn. 38-40, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 41. Dopływ z dn. 28-03-2011r., nab. 3345/2011r. 3 j.a.-0,05 mb.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. obszar powiatu został zwiększony o kilkanaście wsi z b. gminy Jałówka pow. Wołkowysk. Granice gmin nie uległy zasadniczym zmianom w porównaniu z 1939 r. przez cały okres 1944 – 1954. Znajdująca się w granicach Polski część b. gminy Jałówka została rozdzielona między gminy: Gródek i Michałowo. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze. Jedną z gmin wiejskich pow. białostockiego była gmina Barszczewo (poprzednia nazwa Choroszcz).

Daty skrajne:

1946-1954 [1955-1959]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1954, 1955-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 41
spis zdawczo-odbiorczy Tak 3