Zarząd Gminny w Przytulance powiat Białystok

Sygnatura
4/110/0
Daty skrajne
1860-1895, 1909-1910
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Spis spraw podlegających zniszczeniu, 1860-1895, sygn. 1; Wykazy gruntów nadzielonych poszczególnym wsiom, brak daty, sygn. 2; Wydanie decyzji o nadaniu nadziała gruntu mieszkańcom wsi Dzieszki, 1909-1910, sygn. 3.

Dzieje twórcy:

Gminne rady narodowe powstały w 1944r. i funkcjonowały w oparciu o zasady określone w ustawie Krajowej Rady Narodowej. Podstawy prawne funkcjonowania organów wykonawczych GRN – zarządów gminnych określał Dekret PKWN z 23 listopada 1944r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. W myśl istniejących aktów prawnych organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego była gminna rada narodowa (do 1939r.- rada gminna). Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. W jego skład wchodzili: wójt, podwójci i trzech członków wybieranych przez GRN, ale nie koniecznie radnych. Zadania swe Zarząd wykonywał za pośrednictwem Biura (urzędu gminnego) działającego pod bezpośrednim kierownictwem sekretarza gminnego. Biuro Zarządu Gminnego posiadało komórki organizacyjne- działy. Zarząd obok zadań zastrzeżonych do kompetencji samorządu terytorialnego, wykonywał również funkcje administracji państwowej, zlecane przez urzędy administracji państwowej. Instancją zwierzchnią zarządów gminnych był Wydział Powiatowy, któremu przewodniczył starosta powiatowy. Stałej kontroli działalności zarządów gminnych zwłaszcza spraw finansowo- gospodarczych, dokonywał inspektor samorządu gminnego, podległy staroście. W sprawach należących do kompetencji urzędów administracji państwowej zarząd gminny był kontrolowany przez poszczególne referaty starostwa powiatowego oraz organy administracji państwowej w zakresie ich rzeczowych kompetencji. Na szczeblu gminy działalność zarządu podlegała kontroli GRN jej Prezydium oraz komisji problemowych. Zarząd gminny posiadał statut i regulamin uchwalony przez GRN, wzorowany na normatywach okresu między wojennego, a zatwierdzany przez Wydział powiatowy. Na mocy ustawy o reformie ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi, wydanej w 1954r. gminy zostały zlikwidowane.

Daty skrajne:

1860-1895, 1909-1910

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1860-1895, 1909-1910.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 3