Powiatowa Rada Narodowa w Sokółce

Sygnatura
4/125/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń PRN, Prezydium PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1944 – 1950 [1951], sygn. 1-13, Sprawozdania z działalności PRN i Wydziału Powiatowego, lata 1945 – 1950, sygn. 14-19, Działalność komisji PRN – Kontroli Społ., Dyscyplinarnej, do Walki z Analfabetyzmem, Odbudowy, Daniny Narodowej, lata 1945 – 1949, sygn. 20-24, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 25-35, Działalność komisji GRN, lata 1946 – 1949, sygn. 36-39, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1945 – 1949, sygn. 40-44, Sprawy finansowe samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 45-47, Sprawy gospodarcze samorządu terytorialnego, lata 1947 – 1950, sygn. 48-53, Oświata, zdrowie i opieka społeczna, weterynaria, lata 1945 – 1950, sygn. 54-56, Wykazy radnych, lata 1946 – 1949, sygn. 57-58, Inspekcja organów wykonawczych samorządu terytorialnego, rok 1949, sygn. 59-60, Działalność administracji państwowej – sprawozdania urzędów niezespolonych, lata 1945 – 1950, sygn. 61-68, Organizacje społeczne – działalność ZSCh., Pow. Rada Sportu Wiejskiego, org. Młodzieżowe, rok 1949, sygn. 69-71, Różne – ławnicy sądowi, akcja osiedleńcza, gospodarka mieszkaniowa, ochrona ppoż., działalność Spółdzielni Budowlanej „Budowa”, lata 1945 – 1949, sygn. 72-76.

Dzieje twórcy:

Ustawa KRN z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych określiła istotę i zakres czynności rad narodowych. Zakres czynności rad narodowych został sprowadzony do: funkcji ustawodawczych samorządu terytorialnego oraz funkcji kontrolnych organów adm. państwowej. Ostateczny tekst powyższej ustawy został sformułowany w „Obwieszczeniu Prezydenta KRN” z 14 stycznia 1946 r. Organami PRN było Prezydium, komisje oraz Wydział Powiatowy. PRN ukonstytuowała się 10 września 1944 r. Na jej przewodniczącego powołany został kpt. M. Borowiecki, piastujący zarazem funkcję starosty powiatowego. Stworzony przez niego urząd występował przez pewien czas w roli organu wykonawczego PRN, a poszczególne referaty starostwa nosiły nazwy referatów PRN. Po upływie ok. 2 miesięcy związek tych dwóch instytucji został zerwany, ale utrzymywała się nadal unia personalna, gdyż stanowisko przewodniczącego PRN piastował dalej starosta powiatowy aż do 30 stycznia 1945 r. Uchwalony przez PRN w dn. 20 września 1945 r. regulamin przewidywał istnienie Biura PRN zatrudniającego etatowych pracowników. Kolejni przewodniczący PRN po M. Borowieckim to: W. Nawrocki, B. Kirejczyk, J. Podsiad, S. Zinówko. Zakres czynności PRN obejmował teren pow. sokólskiego w ówczesnych jego granicach administracyjnych. Biuro Prezydialne PRN istniało do końca maja 1950 r., kiedy to w wyniku realizacji ustawy z 20 marca 1950 r powstały jednolite organy władzy ludowej. Funkcję Biura Prezydialnego przejął Referat Ogólny Prezydium PRN. Z chwilą reorganizacji PRN w 1950 r. komisje kontynuowały swoją działalność w niezmienionej formie.

Daty skrajne:

1944-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

76

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

76

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 76