Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sokółce

Sygnatura
4/129/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Ogólny - 9 j.a. Referat Prawny - 3 j.a. Referat Statystyki i Ewidencji - 4 j.a. Referat Osadnictwa - 5 j.a. Akta osobowe pracowników PUR - 5 j.a.

Dzieje twórcy:

Państwowy Urząd Repatriacyjny został powołany do życia dekretem z dn. 7 października 1944 r. Do jego zadań należało m.in.: organizowanie repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium Państwa Polskiego, regulowanie planowego napływu repatriantów, opieka sanitarno-żywnościowa podczas przeprowadzania repatriacji, planowe rozpieszczanie repatriantów i organizacja ich osadnictwa na ziemiach polskich, prowadzenie akcji pomocy repatriantom w zakresie gospodarczej odbudowy warsztatów pracy, popieranie zrzeszeń i instytucji społecznych w kraju i zagranicą o ile ich celem było niesienie pomocy i opieka nad repatriantami. Z dn. 1 września 1945 r. nastąpiła reorganizacja podziału terytorialnego PUR. Stworzone zostały powiatowe oddziały PUR, którym podporządkowane zostały rejonowe inspektoraty osadnictwa oraz punkty etapowe. Powiatowy Oddział PUR w Sokółce powstał z dn. 1 listopada 1945 r. Obejmował on swoim zasięgiem pow. sokólski w jego ówczesnych granicach administracyjnych. Początkowo jednak dwie gminy wschodnie powiatu: Krynki i Szudziałowo podlegały Rejonowemu Inspektorowi Osadnictwa w Waliłach (pow. Białystok). Sprawę tą uregulowało zarządzenie dyrektora Wojewódzkiego Oddziału PUR w Białymstoku z dn. 29 listopada 1945 r. wyłączające wymienione gminy z kompetencji Rejonowego Inspektora Osadnictwa w Waliłach i naczelnika Powiatowego Oddziału PUR w Białymstoku. Podział wewnętrzny Powiatowego Oddziału PUR ulegał pewnym zmianom w ciągu swojego istnienia. Z biegiem czasu następowała redukcja poszczególnych referatów, jak i obsady personalnej. Powiatowy Oddział PUR w Sokółce zlikwidowany został w III kwartale 1950 r., a jego kompetencje do czasu pełnej likwidacji PUR przejął Wojewódzki Oddział w Białymstoku.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 26