Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku

Sygnatura
4/149/0
Daty skrajne
[1922-1949] 1950-1973 [1974-2014]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

149/1 Wydział Organizacyjno– Prawny 1950-1973: Sesje Wojewódzkie Rady Narodowej, 1950-1973, sygn. 1-53; Uchwały WRN, 1965-1973, sygn. 762-765; Realizacja uchwał WRN 1957-1966, sygn. 54-59; Kontrola wykonania uchwał WRN, 1967-1973, sygn. 766-771; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1957-1969, sygn. 60-73;Wybory do Sejmu i Rad Narodowych, 1965-1973, sygn. 74-101;Interpelacje i wnioski radnych zgłoszone na sesjach, 1958-1969, sygn. 102-108;Komisje WRN 1950-1973, sygn. 109-246; Posiedzenia prezydium WRN, 1950-1973, sygn. 247-586;Wykonanie uchwał Prezydium Rządu, Rady Państwa i Rady Ministrów 1954-1972, sygn. 593-596; Rozporządzenia, zarządzenia, okólniki organów nadrzędnych, 1965-1969, sygn. 597-598;Zarządzenia Prezydium WRN, 1950-1973, 599-609;Organizacja wydziałów Prezydiów WRN, 1950-1973, sygn. 610-627;Organizacja wydziałów prezydiów miejskich i powiatowych, 1962-1973, sygn. 628-639;Organizacja wojewódzkich zjednoczeń, zarządów i przedsiębiorstw nadzorowanych przez Prezydium WRN, 1958-1973, sygn. 640-646;Decentralizacja zadań i uprawnień, 1963-1964, sygn. 647-648;Konferencje i narady członków organów kolegialnych rad narodowych, 1965-1973, sygn. 649-655;Narady i konferencje organizowane przez Prezydium WRN z członkami PPRN i organów niepodporządkowanych, 1957-1964, sygn. 656-661;Narady i odprawy kierowników wydziałów PWRN, 1950-1973, sygn. 662-668;Plany pracy Prezydium WRN, 1957-1966, sygn. 669-674;Sprawozdania z działalności Prezydium WRN 1950-1973, sygn. 675-685;Skład osobowy powiatowych rad narodowych, 1950, sygn. 686-687;Skład ławników sądowych, 1950, sygn. 688;Sprawozdawczość statystyczna dotycząca radnych i członków komisji rad wszystkich szczebli, 1969-1973, sygn. 689-691;Normatywy kancelaryjne 1965-1971, sygn. 692-696; Podział administracyjny 1950-1973, sygn. 697-720;Analiza skarg i wniosków 1966, sygn. 721;Biuletyn Informacyjny Prezydium WRN 1954-1968, sygn. 722-729; Wywiady i konferencje prasowe, radiowe, wycinki prasowe, 1950-1968, sygn. 730-735;Kontrola jednostek podległych i nadzorowanych, 1965-1966, sygn. 736-741;Realizacja planów gospodarczych gromad, 1965, sygn. 742;Analiza obsady osobowej wydziałów, aparatu kierowniczego prezydiów PRN, wykazy etatów, 1959-1968, sygn. 743-753;Sprawy wynikające ze stanowiska wojewody 1950, sygn. 754;Narodowy spis powszechny, 1950, sygn. 755;Akcje plebiscytowe w sprawie światowego kongresu Pokoju, 1950-1951, sygn. 756;Ludność autochtoniczna powiatów EGO, 1950-1951, sygn. 757;Nieruchomości użytkowane przez przedsiębiorstwa, brak dat, 758;Realizacja zobowiązań gospodarczych, 1953, sygn. 759;Doroczne zebrania TWP, 1950-1951, sygn. 760;Sprawozdania z akcji siewnej i torfowej, 1961, sygn. 761;Skorowidze wniosków na odznaczenia państwowe i odznaczonych, 1968-1973, sygn. 772-782;Podstawowe założenia reorganizacji władz terenowych 1972, sygn. 783. 149/2 Kuratorium Okręgu Szkolnego [1944] 1950-1973 [1974-1975]:Dział Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Oświaty Dorosłych, [1944]1950-1973, sygn. 1-325; Dział Szkolnictwa Zawodowego 1950-1973, sygn. 326-571;Dział Planowania i Finansów, 1950-1974, sygn. 672-923;Oddział Wychowania i Opieki nad Dzieckiem, 1950-1973, sygn. 924-1094;Oddział Kadr, Zatrudnienia i spraw Socjalnych, [1927] [1936] 1944-1974, sygn. 1095-1196;Oddział Inwestycji Szkolnych i Zaopatrzenia, 1950-1973, sygn. 1197-1203;Oddział Organizacyjno- Administracyjny, 1950-1973, sygn. 1204-1290.Dopływ z dn. 19.05.2008r.; nab.3025/2008r. 146 j.a. - 2,00 mb. Dopływ z dn. 23.07.2009r.; nab.3186/2009r. 3 j.a. - 0,07 mb. / Dopływ z dn. 16.09.2010r.; nab.3292/2010r. 1 j.a. - 0,02 mb., Przes. 8/2012r., 13 j.a. - 0,30 mb. 1950-1967 (spis roboczy 1/2012), nab.3560/2015 860 j.a-29,51 mb - Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych Oddział Wywłaszczeń; nab.3562/2015 201 j.a-6,46 mb-Prezydium WRN Urząd Spraw Wewnętrznych, Wydział Wojskowy, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wojewódzki Zarząd Rolnictwa-Zarząd Urządzeń Rolnych, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; nab.3625/2017r.-dok. drogowa, mostowa, budynków (techniczna); nab.3665/2017r. -1 j.a-0,01 mb-akta parcelacji majątku

Dzieje twórcy:

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku zostało powołane na mocy ustawy z 20.III.1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Organem wykonawczym i zarządzającym rady było wybierane przez nią Prezydium, które zadania swe wykonywało za pośrednictwem Biura. Wydział Organizacyjny obejmował całość zagadnień organizacyjnych. Na mocy ustawy z 1958r. przekształcony został w Wydział Organizacyjno- Prawny, który podzielony został na oddziały. Do jego kompetencji zaliczono nadzór i koordynację działalności prezydiów rad narodowych niższego szczebla. Wydział załatwiał też sprawy podziału terytorialnego i nazw miejscowości, opracowywał wnioski w zakresie organizacji pracy wydziałów PWRN, zajmował się obsługą prawną i redakcji Dziennika Urzędowego WRN. W 1962r. przekształcono strukturę organizacyjną Wydziału, nie zmieniono jego kompetencji. W tym samym roku utworzono w Wydziale Oddział Szkoleniowy, który zajmował się m.in. organizowaniem szkoleń dla członków i pracowników prezydiów rad narodowych. Zgodnie z uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 1964r. wyłączono z gestii Wydziału sprawy prowadzenia biblioteki urzędowej Prezydium WRN. W 1973r. Prezydium WRN podjęło uchwałę o utworzeniu Biura Prezydialnego przez połączenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego z Samodzielnym Oddziałem Spraw Osobowych. Powstałe Biuro było organem Prezydium w zakresie spraw organizacyjno- prawnych i kadrowych, spełniało funkcje koordynacyjne w stosunku do innych jednostek organizacyjnych Prezydium. Placówka przestała istnieć w momencie utworzenia Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w myśl Ustawy z 22.XI.1973r. Prezydium WRN na posiedzeniu w dniu 1.VI.1950r. powołało Wydział Oświaty. Do jego kompetencji należała koordynacja przedsięwzięć w zakresie oświaty w województwie białostockim, nadzór nad podległymi jednostkami i ich kontrola oraz zabezpieczenie placówek oświatowo-wychowawczych w niezbędne do działalności środki. Wydziałowi nie podlegało szkolnictwo zawodowe. Na mocy uchwały Prezydium WRN z dnia 19.VI.1958r. utworzono Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku. Dotychczasowy Wydział Oświaty PWRN połączono z Dyrekcją Okręgową Szkolenia Zawodowego. Zmieniono zasadniczo strukturę organizacyjną powstałego wydziału Prezydium WRN oraz zwiększono zakres jego działania o sprawy zawodowe. Podczas działalności Kuratorium dokonano szeregu zmian w jego strukturze organizacyjnej. Zgodnie z uchwałą Prezydium WRN z dnia 24.VIII.1973r. nastąpił podział wewnętrzny KOS: Dział Kształcenia Ogólnego, Dział Kształcenia Zawodowego, Dział Wychowania, Dział Ekonomiczny, Okręgowa Inspekcja Szkolna, Oddział Kadr i Spraw Socjalnych, Oddział Organizacyjno- Administracyjny. Taka struktura organizacyjna Kuratorium obowiązywała też wówczas, gdy KOS stało się wydziałem wchodzącym w skład Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Daty skrajne:

[1922-1949] 1950-1973 [1974-2014]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1949, 1950-1973, 1974-2014.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6347

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2066

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

127.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

55.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Tak
inwentarz kartkowy roboczy Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak 14
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2066