Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konowałach powiat Białystok

Sygnatura
4/190/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN 1958-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN 1961-1972, sygn.9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1972, sygn.14 -21; Wybory sołtysów. Protokoły odpraw sołtysów 1963-1971, sygn. 22-24; Materiały dotyczące realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1968-1970, sygn. 25; Protokoły zebrań wiejskich 1960-1971, sygn. 26; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1972, sygn. 27; Plan gospodarczy. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1959-1971, sygn. 28-30; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 31-32; Budżety gromady 1955-1971, sygn. 33-50.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju- gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, było organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN była władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN zaś jego bezpośrednim kierownikiem był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje były podejmowane na szczeblu powiatu. W związku ze zmniejszającą się liczbą ludności na wsi w wyniku ruchów migracyjnych w kraju od 1957r. następowały korekty granic gromad drogą likwidacji słabszych jednostek. Ostatnia korekta, która weszła w życie w 1972 roku. Faktycznie stworzyła warunki do pełnej likwidacji gromad.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

50

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

50

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 50