Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinówce Kościelnej powiat Mońki

Sygnatura
4/252/0
Daty skrajne
1958-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-10; Uchwały GRN 1963-1972, sygn. 11; Komisje GRN 1963-1972, sygn. 12-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.16 -23; Uchwały Prezydium GRN, 1963-1972, sygn. 24; Wybory do Sejmu i rad narodowych 1965, sygn. 25; Wybory sołtysów1958-1971, sygn. 26; Gromadzki Komitet FJN 1963-1970, sygn. 27; Protokoły narad sołtysów 1963-1972, sygn. 28; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 29; Sprawozdania z działalności Prezydium GRN 1967-1971, sygn. 30; Normatywy GRN i Biura Gromadzkiego 1965-1969, sygn. 31; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 32-33, 48; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 34; Plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 35; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 36-46; Statystyka rolna 1962-1972, sygn. 47.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju – gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. W wyniku podziału gmin ukształtowała się między innymi gromada Kalinówka Kościelna, wchodząca w skład powiatu Mońki. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiły ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej było organem wykonawczym, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych GRN. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN był władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN jego bezpośrednim kierownikiem zaś był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje podejmowane były na szczeblu powiatu. W związku ze zmniejszającą się liczbą ludności wiejskiej w wyniku ruchów migracyjnych do miast następowały korekty granic gromad drogą likwidacji słabszych jednostek. Pierwsze likwidacje nastąpiły już z dniem 1. I. 1959r., kolejne miały miejsce w 1961, 1969 i 1972r.

Daty skrajne:

1958-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

48

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 48