Białostockie Towarzystwo Elektryczności Spółka Akcyjna w Białymstoku

Sygnatura
4/313/0
Daty skrajne
[1900] 1908-1939 [1940-1944,1948]
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Projekt sieci elektrycznej dla planowanej linii tramwajowej w Białymstoku 1900, sygn. 1 Akta organizacyjno-prawne, kapitały, działalność BTE i inne 1908-1939 [1948], sygn. 2-24 Protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu BTE 1922-1939, sygn. 25-32 Sprawozdania, projekty budżetów 1921-1939, sygn. 33-47 Księgi rachunkowe i inwentarzowe 1912-1943, sygn. 48-80 Listy płac 1920-1941, sygn. 81-126 Ubezpieczenia BTE od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ognia 1919-1939, sygn. 127-134 Ubezpieczenia pracowników umysłowych 1928-1934, sygn. 135-137 Ubezpieczalnia społeczna 1925-1940, sygn. 138-144 Nieszczęśliwe wypadki 1923-1940, sygn. 145-148 Kasa chorych 1922-1933, sygn. 149-160 Kasa Przezorności Pracowników w Elektrowni Białostockiej 1922-1939, sygn. 161 Kasa Inwalidów (Emerytalna) Pracowników Elektrowni Białostockiej 1923-1931, sygn. 162-166 Dopływy nieopracowane - (kn. 2306/1999r., kn.2764/2005r.,)

Dzieje twórcy:

29 maja 1908r. w Białymstoku podpisano umowę koncesyjną między miastem Białystok a niemieckim Towarzystwem Przedsiębiorstw Elektrycznych w Berlinie w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni w Białymstoku. W latach późniejszych Towarzystwo przekazało swoje pełnomocnictwo nowoutworzonej spółce akcyjnej Białostockiemu Towarzystwu Elektryczności, główną rolę w placówce odgrywał kapitał francusko-belgijski. Nadrzędnym celem powstałej instytucji była eksploatacja elektrowni w Białymstoku oraz nabycie i eksploatacja zakładów elektrycznych i gazowych na terenie Rosji. Na czele Towarzystwa stał zarząd, w skład, którego wchodziło od 3-5 dyrektorów, wybranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd dokonywał wyboru ze swego grona prezesa i jego zastępcy. Do budowy elektrowni przy ulicy Elektrycznej 13, przystąpiono w 1909r., a do użytku oddano ją w roku następnym. Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej nastąpił szybki rozwój elektrowni. W latach 1915- 1919 elektrownię eksploatowały okupacyjne władze niemieckie. Placówka przeszła pod zarząd państwowy w momencie przyłączenia ziem wschodnich do wyzwolonego państwa polskiego. Jednak już w 1921r. elektrownia ponownie znalazła się w rękach Białostockiego Towarzystwa Elektryczności Spółkę Akcyjną. Kapitał belgijski utrzymywał swą dominującą rolę w elektrowni białostockiej. W drugim dziesięcioleciu istnienia Polski niepodległej elektrownia białostocka zaopatrywała w energię oprócz Białegostoku również inne okoliczne miejscowości. Towarzystwu nie udało się jednak objąć swa działalnością całego okręgu białostockiego. Kres działalności BTE przyniósł wybuch II wojny światowej. W latach 1939-1941 elektrownia białostocka została objęta zarządem państwowym władz rosyjskich, a w latach 1941-1944 władz niemieckich. W 1944r. po wyzwoleniu Białegostoku elektrownię upaństwowiono.

Daty skrajne:

[1900] 1908-1939 [1940-1944,1948]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1900-1900, 1908-1939, 1940-1944, 1948-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

169

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

166

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 166
spis zdawczo-odbiorczy Tak 3