Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. "Społem" Delegatura Zarządu na Okręg Białostocki w Białymstoku

Sygnatura
4/327/0
Daty skrajne
1944-1948
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wyciąg z rejestru handlowego Zawiązku Gospodarczego Spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Warszawie, rok 1947, sygn. 1, Zarządzenia wewnętrzne Kierownika Okręgowego Oddziału Spożywczego, lata 1946 – 1947, sygn. 2, Rada Okręgu Związku Gospodarczego – protokóły posiedzeń Prezydium i Plenum Rady oraz Komisji, lata 1947 – 1948, sygn. 3-4, Rady Oddziałowe Związku Gospodarczego – protokóły wspólnych posiedzeń Rad Oddziałowych Zw. Gospodarczego i Zw. Rewizyjnego, protokóły Komisji Kontrolującej, Rad Oddziałów w poszczególnych powiatach, wykazy spółdzielni należących do Oddziałów, lata 1945 – 1948, sygn. 5-17, Protokóły miesięcznych zebrań pracowniczych, lata 1945 – 1947, sygn. 18, Akta Rady Zakładowej Zw. Zawodowego Pracowników Spółdzielczych – protokóły, materiały wyborcze, lata 1945 – 1946, sygn. 19, Sprawozdania – fragmentaryczne z działalności Okręgu, Okręgowego Oddziału Spożywczego, obrotowe placówek handlowych, lata 1944 – 1948, sygn. 20-23, Bilanse, sprawozdania rachunkowe, lata 1944 – 1948, sygn. 24-28, Przekształcenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców w GS, lata 1947 – 1948, sygn. 29, Przejęcie młyna w Ełku przez Zw. Gosp. „Społem”, lata 1946 – 1947, sygn. 30.

Dzieje twórcy:

Z dn. 1 kwietnia 1945 r. powołano w Białymstoku do życia Okręg Związku Gospodarczego Spółdzielni R.P. Następnie Oddział w Białymstoku przekształcony został w Oddział Wojewódzki, zajęto się także organizacją placówek we wszystkich powiatach. Okręg działał w oparciu o następujące działy: Ogólny, Rolny, Spożywczy, Produkcji, Mleczarsko-Jajczarski i Buchalterię. Ponadto przy Okręgu działała Rada Okręgowa, a w powiatach organizowano Rady Oddziałowe. Od czerwca 1946 r. Okręg przemianowany został na Delegaturę Zarządu na Okręg Białostocki w Białymstoku. Z dn. 1 października 1946 r. Oddział Spożywczy „Społem” Oddziału Wojewódzkiego przekształcony został w Okręgowy Oddział Spożywczy przejmując jednocześnie agendy zlikwidowanego Działu Spożywczego Delegatury Zarządu Okręgu. Okręgowy Oddział Spożywczy stał się ośrodkiem dyspozycyjnym dla oddziałów powiatowych pod względem handlowym. Podobnie inne Działy wyodrębniły się w samodzielne placówki w lipcu i październiku 1946 r. Powstały w ten sposób 4 oddziały branżowe na szczeblu wojewódzkim: Okręgowy Oddział Rolniczy, Okręgowy Oddział Przemysłowo-Rolny, Okręgowy Oddział Mleczarsko-Jajczarski oraz wymieniony już Okręgowy Oddział Spożywczy. Przy Delegaturze Zarządu pozostał Dział Transportowy. Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P., a z nim Delegatura Zarządu na Okręg Białostocki zostały zlikwidowane na mocy ustawy z dn. 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i Centralach Spółdzielni. Likwidacja Delegatury nastąpiła z dn. 30 czerwca 1948 r.

Daty skrajne:

1944-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak