Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Wojewódzka w Białymstoku

Sygnatura
4/364/0
Daty skrajne
[1945-1947] 1948-1956
Liczba serii
33
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Organizacyjny: Instrukcje, zarządzenia, rozkazy, lata 1948 – 1955, sygn. 1-10, Protokóły posiedzeń i narad, lata 1949 – 1955, sygn. 11-31, Plany pracy i sprawozdania, lata 1949 – 1955, sygn. 32-56, Oceny działalności, lata 1949 – 1953, sygn. 57-60, Sprawozdania z kontroli działalności komend powiatowych, rok 1955, sygn. 61-77, Statystyka stanu organizacyjnego, lata 1950 – 1955, sygn. 78-81, Prace społeczne, lata 1953 – 1955, sygn. 82-99, Brygady P.O. „SP”, lata 1949 – 1955, sygn. 100-114, Meldunki nadzwyczajne, lata 1949 – 1953, sygn. 115-119, Skargi i zażalenia, lata 1951 – 1955, sygn. 120-122, Wydział Kadr: Zarządzenia, instrukcje i rozkazy Komendy Głównej P.O. „SP”, lata 1949 – 1955, sygn. 123-129, Rozkazy Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP”, lata 1950 – 1955, sygn. 130-136, Sprawozdania i oceny działalności, lata 1949 – 1955, sygn. 137-141, Ewidencje pracowników, lata 1950 – 1955, sygn. 142-150, Zestawienia statystyczne, lata 1951 – 1955, sygn. 151-153, Wydział Finansowy – budżety, kontrola finansowa, lata 1951 – 1955, sygn. 154-162, Wydział Uzbrojenia – zestawienia sprzętu, lata 1949 – 1955, sygn. 163-168, Wydział Szkolenia, Propagandy i Sportu: Zarządzenia, wytyczne i instrukcje, lata 1950 – 1955, sygn. 169-177, Plany pracy i sprawozdania, lata 1950 – 1955, sygn. 178-197, Meldunki sytuacyjne, lata 1950 – 1952, sygn. 198-211, Informacje i materiały z działalności w zakresie szkolenia, propagandy i sportu w skali województwa, lata 1952-1955, sygn. 212-228, Informacje o działalności w dziedzinie szkolenia, propagandy i sportu na terenie poszczególnych powiatów, lata 1953 – 1955, sygn. 229-251, Wydział Sprawozdawczy: Miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, rok 1952, sygn. 252-257, Meldunki z działalności, lata 1950-1955, sygn. 258-264, Werbunek do szkół zawodowych, lata 1949 – 1953, sygn. 265-280, Komisja Likwidacyjna, lata 1955 – 1956, sygn. 280, Dopływy, lata 1948 – 1955, sygn. 282-293 (brak jednostki o sygn. 282), akta osobowe kadry „SP”[1945-1947] 1948-1956, sygn. 294-2723, karty uposażenia, sygn. 2724-2766.

Dzieje twórcy:

25 lutego 1948 r. wydana została ustawa o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Powyższa ustawa powołała Powszechną Organizację „Służba Polsce”, na której czele stał Komendant Główny powoływany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Instytucjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). Na terenie poszczególnych województw pracami organizacji kierowały Komendy Wojewódzkie P.O. „SP”. Na czele Komendy stał Komendant Wojewódzki, a jej wewnętrzną strukturę określały zarządzenia i instrukcje szczegółowe Komendy Głównej. W okresie poprzedzającym likwidację organizacji, Komenda Wojewódzka P.O. „SP” dzieliła się na następujące wydziały: Organizacyjny, Szkolenia, Propagandy i Sportu, Kadr, Finansowy, Uzbrojenia, Sprawozdawczy oraz Ogólny. Organizacja uległa likwidacji w wyniku realizacji Zarządzenia nr 362 Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 listopada 1955 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Likwidacyjnej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Likwidacja nastąpiła do dn. 31 grudnia 1955 r.

Daty skrajne:

[1945-1947] 1948-1956

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1947, 1948-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2766

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2766

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

15.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

15.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2766