Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Białymstoku

Sygnatura
4/365/0
Daty skrajne
1949-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wytyczne do pracy polityczno-propagandowej, szkoleniowej i organizacyjnej, lata 1952 – 1955, sygn. 1, Protokóły zebrań i narad kadry P.O. „SP”, lata 1949 – 1950, 1953, sygn. 2, Wykazy kadry powiatowej i gminnej P.O. „SP”, lata 1949 – 1954, sygn. 3, Sprawy personalne. Oceny pracowników Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1952 – 1954, sygn. 4, Kwartalne sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 5, Miesięczne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1949 – 1955, sygn. 6, Praca polityczno-propagandowa. Plany pracy, sprawozdania, lata 1949 – 1950, 1955, sygn. 7, Szkolenia kadry powiatowej i gminnej P.O. „SP”. Wytyczne, plany pracy, sprawozdania, lata 1950, 1952 – 1955, sygn. 8, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Wytyczne, meldunki, sprawozdania, lata 1949 – 1955, sygn. 9, Działalność kulturalno-oświatowa. Wytyczne, plany pracy, sprawozdania, 1ata 1949, 1953 – 1955, sygn. 10, Działalność w zakresie upowszechniana czytelnictwa prasy i książki, sprawozdania, lata 1950 – 1951, sygn. 11, Popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Sprawozdania, oceny, rok 1955, sygn. 12, Udział P.O. „SP” w obchodach Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Wytyczne, sprawozdania, lata 1950, 1953, 1955, sygn. 13, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Plany, zestawienia, oceny, lata 1949 – 1955, sygn. 14, Brygady P.O. „SP”. Rejestracja junaków, wcielenie do brygad, lata 1949 – 1950, 1952 - 1955, sygn. 15-17.

Dzieje twórcy:

25 lutego 1948 r. wydana została ustawa o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Powyższa ustawa powołała Powszechną Organizację „Służba Polsce”, na której czele stał Komendant Główny powoływany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Instytucjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). Komenda powiatowa P.O. „SP” w Białymstoku istniała w latach 1948 – 1955 i obejmowała swoim zasięgiem działania obszar powiatu Białystok (oraz m. Białystok). W 1954 r. z powiatów: Białystok oraz Wysokie Mazowieckie zostało wydzielonych kilka miast i gmin i utworzone zostały dwa nowe powiaty: Łapy i Mońki. Komendom powiatowym podlegały hufce gminne (od 1955 r – gromadzkie) oraz szkolne istniejące w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Na czele Komendy stał Komendant Powiatowy, brak było natomiast podziału komend powiatowych na wewnętrzne komórki organizacyjne, istniał tylko podział czynności między poszczególnych pracowników. Organizacja uległa likwidacji w wyniku realizacji Zarządzenia nr 362 Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 listopada 1955 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Likwidacyjnej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Likwidacja nastąpiła do dn. 31 grudnia 1955 r.

Daty skrajne:

1949-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak