Akta kościelne różnych wyznań

Sygnatura
4/372/0
Daty skrajne
1835-1940
Liczba serii
16
Liczba skanów
4007

Zawartość:

1.Kwestionariusze osobowe duchowieństwa katolickiego z terenu archidiakonatu białostockiego 1843-1844; sygn. 1-2 2.Kopie zarządzeń zwierzchnich władz kościelnych, zestawienie statystyczne urodzonych, zaślubionych i zmarłych na terenie parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Kleszczelach 1835-1838; sygn. 3 3.Opis Soboru (budynków, ich wystroju, mienia ruchomego, zasobów bibliotecznych i aktowych) prawosławnego pw. św. Mikołaja w Białymstoku, kronika cerkiewna Cerkwi Prawosławnej w Sokółce pw. św. Aleksandra Newskiego. Sprawozdania cerkiewne; wiadomości o cerkwiach. Wykazy przystępujących do spowiedzi; 1855-1915, sygn. 4-36 ( w tym 8a) 4.Protokoły rady parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Białymstoku, wykaz alfabetyczny członków gminy w Choroszczy i Supraślu, dowody majątkowe tegoż kościoła 1865-1940; sygn. 37-46 5.Wykaz wiernych oraz dane o ochrzczonych Parafii Ewangelicko-Reformowanej Obrządku Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku 1936-1937; sygn.47

Dzieje twórcy:

1.Archidiakonat Białostocki, archidiecezja mohylewska. Po przyłączeniu ziem tzw. Obwodu Białostockiego (powiaty: białostocki, bielski i sokólski) do Rosji utworzono w 1808r. Nową strukturę organizacyjną kościoła rzymsko-katolickiego na tym terenie, tzw. Archidiakonat Białostocki, podporządkowując go archidiecezji mohylewskiej. Zlikwidowano go w 1848r. A teren należący do b. archidiakonatu białostockiego włączono do diecezji wileńskiej, obejmującej terytoria guberni wileńskiej i grodzieńskiej. 2.Cerkiew Unicka w Kleszczelach pw. Św. Mikołaja. Okręg Białostocki z dawnej archidiecezji metropolitalnej w 1795r. Znalazł się w zaborze pruskim. W 1798r. Utworzono tam diecezję supraślską, którą w związku z kolejną zmianę przynależności państwowej tych ziem (wcieleniem do Rosji) zlikwidowano w 1809r. A tereny jej podległe włączono do diecezji brzeskiej. W 1828r. Zlikwidowana została diecezja brzeska i łucka, a ich terytoria wcielone do diecezji wileńskiej (litewskiej) ze stolicą w Żyrowicach oraz do diecezji połockiej. Unia w 1839r. Została połączona z prawosławiem. 3.Akta kościołów wyznania prawosławnego. Po unii brzeskiej (1596r.) na terenie dzisiejszej Białostocczyzny poza trzema klasztorami (Bielsk, Drohiczyn n/B i Zabłudów) nie funkcjonował kościół prawosławny. Wszystkie parafie, włącznie z Ławrą Supraską należały do kościoła unickiego. Trzy ww. klasztory prawosławne podlegały archimandrycie słuckiemu. Po wcieleniu ziem tzw. Obwodu białostockiego do Rosji wyznawcy kościoła prawosławnego z tego terenu zostali podporządkowani diecezji mińskiej. Po zniesieniu unii w 1839r. I podporządkowaniu jej prawosławiu, parafie weszły w skład diecezji litewsko-wileńskiej, wikariatu brzeskiego. 4.Parafia ewangelicko-augsburska w Białymstoku. Kościół ewangelicko-augsburski w województwach wschodnich rządził się przepisami rosyjskiej ustawy o wyznaniach obcych. Przepisy te niewiele różniły się od przepisów ustawy dla kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie, wydanej na mocy ukazu w 1849r. W Polsce niepodległej w 1922r. Zmieniono niektóre postanowienia powyższej ustawy, a w 1936r. Ostatecznie uregulowano sytuację prawno-organizacyjną kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pierwsze gminy ewangelicko-augsburskie zorganizowano w okolicach Białegostoku, Choroszczy, Supraślu, Wasilkowie, Michałowie, Knyszynie, podlegały one wówczas probostwu w Kownie. Po utworzeniu parafii białostockiej były one obsługiwane przez pastorów z Białegostoku. W 1939r. Parafii białostockiej podlegały filie w Supraślu, Ciechanowcu, Hajnówce, Łapach, Siemiatyczach, Knyszynie i Bielsku Podlaskim. Parafia białostocka podporządkowana była superintendenturze w Warszawie. 5.Parafia Ewangelicko-Reformowana Obrządku Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku. Misjonarze kościoła zajmowali się nawracaniem wyznawców religii mojżeszowej na chrystianizm obrządku anglikańskiego. W celu uzyskania osobowości prawnej podporządkowani byli bliskim doktrynalnie kalwinistom wileńskim. Parafia zwana potocznie Misją Barbikańską mieściła się w Białymstoku przy ulicy św. Rocha. W 1941r. została zlikwidowana, a misjonarze pochodzenia żydowskiego wymordowani przez Niemców.

Daty skrajne:

1835-1940

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1835-1838, 1843-1844, 1865-1940.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

48

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 48

Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 1 - 43.