Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokołach powiat Łapy

Sygnatura
4/405/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 7-12, Budżety gromady, lata 1955 – 1968, sygn. 13-18, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 19-20, Programy gospodarcze gromady, lata 1965 – 1966, sygn. 21, Programy rozwoju rolnictwa, lata 1966 – 1967, sygn. 22, Kontrola zewnętrzna, lata 1971 – 1972, sygn. 23, Protokóły sesji, lata 1954 – 1972, sygn. 24-28, Komisje GRN, lata 1958 – 1972, sygn. 29-34, Protokóły posiedzenia Prezydium, lata 1955 – 1972, sygn. 35-39, Sołtysi, lata 1958 – 1972, sygn. 40-45, Plany gospodarcze gromady, lata 1962 – 1970, sygn. 46, Zadania gospodarcze poszczególnych wsi, lata 1962 – 1964, sygn. 47-49, Wiejskie programy rozwoju rolnictwa poszczególnych wsi, rok 1967, sygn. 50.

Dzieje twórcy:

Gromady powstały w wyniku realizacji ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi. Likwidacja gmin i tworzenie się gromad nastąpiły równolegle z kampanią wyborczą do rad narodowych wszystkich szczebli oraz kształtowaniem się nowego powiatu – Łapy. Ukonstytuowanie się gromadzkich rad narodowych nastąpiło w ciągu grudnia 1954 r. Podstawą prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej, a następnie ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958 r. Organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w okresie między sesjami oraz w sprawach mniej ważnych było Prezydium GRN. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz, oraz członkowie. Organami opiniodawczymi GRN były komisje, zarówno stałe, jak i doraźne. Zadania swoje Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego. Jedną z gromad pow. Łapy była gromada Sokoły, która należała wcześniej do pow. Wysokie Mazowieckie. Od 1959 r. aż do 1971 r. były przeprowadzane korekty podziału adm. w kierunku zmniejszenia liczby gromad. Na omawianym obszarze pierwsza zmiana nastąpiła już w 1956 r. i wiązała się ze zmianą granic powiatu. Kolejne zmiany na obszarze pow. Łapy nastąpiły w 1959 r. Z dn. 31 grudnia 1968 r. do gromady Sokoły włączona została gromada Truskolasy-Lachy. Likwidacja gromad nastąpiła z dn. 31 grudnia 1972 r. w wyniku realizacji ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972, 1955-1972, 1955-1972, 1955-1972, 1955-1972, 1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

50

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

50

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak