Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Reszkowcach powiat Dąbrowa Białostocka

Sygnatura
4/432/0
Daty skrajne
1954-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN, 1958-1959, sygn. 2-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955- 1959, sygn. 5; Uchwały Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 6; Budżety gromady 1955-1959, sygn. 7-12; Klasyfikacja gruntów (brak dat), sygn. 13.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były organami jednolitej władzy ludowej na terenie najmniejszej wówczas jednostki administracyjnego kraju- gromady, która zastąpiła zlikwidowaną gminę. W wyniku podziału ukształtowała się między innymi gromada Reszkowce wchodząca w skład powiatu Sokółka, a następnie Dąbrowa Białostocka. Podstawę prawną funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. oraz kolejna z 1958r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, było organem wykonawczym GRN, a także uchwałodawczym w sprawach mniej istotnych. W jego skład wchodzili: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie, którzy obowiązkowo musieli być stałymi mieszkańcami gromady. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN i tylko sesja GRN była władna dokonywać zmian w jego składzie. Zadania swe Prezydium wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN zaś jego bezpośrednim kierownikiem był sekretarz gromadzki. Formalnie biura gromadzkie odziedziczyły po gminach zakres kompetencji ich władzy, faktycznie jednak najważniejsze decyzje były podejmowane na szczeblu powiatu. W związku ze zmniejszającą się liczbą ludności wiejskiej następowały korekty granic gromad drogą likwidacji słabszych jednostek. W 1964r. nastąpiła likwidacja gromady Reszkowce.

Daty skrajne:

1954-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 13