Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mońkach

Sygnatura
4/481/0
Daty skrajne
1953-1973
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN 1965-1973, sygn. 1-5 Komisje MRN 1965-1973, sygn. 6-15 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1965-1973, sygn. 16-20 Organy kolegialne miasta. Wykazy radnych, działalność MRN 1965-1972, sygn. 21 Protokoły spotkań z radnymi 1971-1973, sygn. 22 Protokoły zebrań aktywu oraz rolników 1965-1973, sygn. 23-25 Organizacja pracy 1965-1973, sygn. 26-27 Kontrola zewnętrzna 1965-1973, sygn. 28-31 Plany gospodarcze 1967-1972, sygn. 32 Statystyka rolna 1966-1971, sygn. 33 Dopływ: kn. 2712, 31 j.a.

Dzieje twórcy:

Miejska Rada Narodowa w Mońkach funkcjonowała w oparciu o ustawę Krajowej Rady Narodowej z 1944r. Kompetencji rad narodowych nie zmieniła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 1950r. Radni MRN pochodzili z wyborów pośrednich, byli delegowani na czas nieokreślony przez organizacje miejscowe istniejących w danej miejscowości partii politycznych i organizacji społecznych. Od 1954r. miejskie rady narodowe wyłaniane były drogą bezpośrednich wyborów powszechnych. Sesje MRN odbywały się raz w miesiącu. Na sesji każdorazowo powoływano przewodniczącego obrad. Organami opiniodawczymi, a zarazem kontrolnymi były komisje MRN. Komisje te istniały przez cały omawiany okres. Nazwy tych komisji ulegały kilkukrotnym zmianom. Organem wykonawczym MRN było jego Prezydium. Zgodnie z ustawą z 1973r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów powstała instytucja Urząd Miasta, która po pewnym czasie otrzymała nazwę Urząd Miasta i Gminy. Analogicznie też nastąpiło połączenie odrębnie powołanych miejskich i gminnych rad narodowych w jeden organ.

Daty skrajne:

1953-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

33

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 33
spis zdawczo-odbiorczy Tak 31