Powiatowy Urząd Ziemski w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/500/0
Daty skrajne
[1934-1936] 1944-1947 [1948-1961]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania z działalności urzędu, lata 1945 – 1947, sygn. 1, Sprawozdawczość hipoteczna – akcja wpisywania prawa własności do ksiąg hipotecznych, rok 1946, sygn. 2, Wykazy majątków państwowych, rok 1946, sygn. 3, Wykazy majątków rozparcelowanych, lata 1945 – 1946, sygn. 4, Scalanie gruntów – wsi Bacicki, Bujnowo, Granne, Jarmarkowszczyzna, Kalnica, Kozłowo, Markowo Wielkie, Nowosady, Saki, lata [1934] 1944 – 1946, sygn. 5-13, Parcelacja majątku Stawek gm. Narew, rok 1944, sygn. 14, Korespondencja dot. majątków państwowych, lata 1944 – 1947, sygn. 15, Protokóły podziału majątków – Knorydy Dolne, Knorydy Średnie, Kalejczyce, Hryniewicze Duże, rok 1944, sygn. 16-18, Spis bezrolnych i małorolnych z majątku wsi Bystre, rok 1944, sygn. 19, Wykaz majątków na terenie powiatu bielskopodlaskiego z określeniem wielkości obszaru gruntów, lata 1946 – 1947, sygn. 20, Spis małorolnych i bezrolnych miasta Bielsk Podlaski, b.d, sygn. 21, Dopływy: Akta księgi wieczystej majątku w. Jancewicze, lata 1944 – 1948 [1958], Akta parcelacji gruntów wsi Doratynka, lata 1944 – 1946 [1961], Rejestry szczegółowe pomiarowo-szacunkowe przed i po scaleniu w. Jagodniki gm. Hajnówka, rok 1947, Akta w sprawie scalenia gruntów w. Jagodniki, rok 1947, Akta parcelacji gruntów w. Starokornin, lata 1944 – 1947 [1949 – 1961].

Dzieje twórcy:

Podstawą organizacji powiatowych urzędów ziemskich był dekret PKWN z 15 sierpnia 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich. Poprzez PUZ, Resort Rolnictwa i Reform Rolnych miał sprawować swoje zadania dotyczące opieki państwowej nad rolnictwem i przeprowadzania reformy rolnej. Społeczną kontrolą nad działalnością PUZ w sprawach dot. reformy rolnej sprawowały powiatowe komisje ziemskie. Przewodniczącymi komisji byli z urzędu kierownicy PUZ. Na podstawie dekretu KRN z 12 sierpnia 1946 r. wojewódzkie i powiatowe urzędy ziemskie zostały scalone z organami adm. państwowej ogólnej, tworząc w ich ramach wydziały (szczebel wojewódzki) lub wydziały (szczebel powiatowy) rolnictwa i reform rolnych. Realizacja dekretu nastąpiła dopiero w pierwszych miesiącach 1947 r., w województwie białostockim – w ciągu lutego i marca. Organizacja PUZ oparta była na normatywach z okresu międzywojennego. W PUZ występowały następujące komórki organizacyjne noszące nazwy referatów: Ogólny, Przebudowy Ustroju Rolnego, Techniczno-Pomiarowy, Weterynaryjny i Oświaty Rolniczej. PUZ w Bielsku Podlaskim obejmował swoim zakresem działania powiat Bielsk Podlaski w jego ówczesnych granicach administracyjnych.

Daty skrajne:

[1934-1936] 1944-1947 [1948-1961]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1934-1936, 1944-1947, 1948-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 21
spis zdawczo-odbiorczy Tak 5