Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/505/0
Daty skrajne
1950, 1953-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rozkazy dzienne, plany i sprawozdania, oceny działalności Komendy, lata 1950 – 1955, sygn. 1-4, Informacje o pracy hufców PO „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 5, Miesięczne zestawienie statystyczne koła ZMP, LZS, zespoły pieśni i tańca, rok 1954, sygn. 6, Statystyka hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 7, Biuletyny Komendy Głównej PO „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 8, Praca polityczno-propagandowa, kulturalno-oświatowa, szkolenie w hufcach, lata 1954 – 1955, sygn. 9-11, Popularyzacja czytelnictwa, V Festiwalu Młodzieży i Studentów, lata 1954 – 1955, sygn. 12-13, Prace społeczne hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 14, Rejestracja młodzieży do brygad, werbunek do szkół zawodowych, rok 1955, sygn. 15-16.

Dzieje twórcy:

25 lutego 1948 r. wydana została ustawa o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Powyższa ustawa powołała Powszechną Organizację „Służba Polsce”, na której czele stał Komendant Główny powoływany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Instytucjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Bielsku Podlaskim powstała w 1948 r. i obejmowała swoim zasięgiem działania obszar powiatu Bielsk Podlaski w jego ówczesnych granicach administracyjnych. W 1952 r. z obszaru wydzielone zostały gminy południowe, które utworzyły nowy powiat Siemiatycze. W 1953 r. wschodnie gminy pow. Bielsk Podlaski objął nowoutworzony pow. Hajnówka. Równolegle powstały dwie nowe komendy powiatowe P.O. „SP” w Siemiatyczach i Hajnówce. Komendom powiatowym podlegały hufce gminne (od 1955 r – gromadzkie) oraz szkolne istniejące w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Na czele Komendy stał Komendant Powiatowy, brak było natomiast podziału komend powiatowych na wewnętrzne komórki organizacyjne, istniał tylko podział czynności między poszczególnych pracowników. Organizacja uległa likwidacji w wyniku realizacji Zarządzenia nr 362 Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 listopada 1955 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Likwidacyjnej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Likwidacja nastąpiła do dn. 31 grudnia 1955 r.

Daty skrajne:

1950, 1953-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1950, 1953-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak