Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Hajnówce

Sygnatura
4/506/0
Daty skrajne
1953-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany pracy, sprawozdania i oceny działalności komendy, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Praca polityczno-propagandowa, szkoleniowa, kulturalno-oświatowa i organizacyjna, lata 1953 – 1955, sygn. 2-3, Popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów, rok 1955, sygn. 4, Prace społeczne hufców, lata 1954 – 1955, sygn. 5, Rejestracja młodzieży, skierowanie do brygad, werbunek do szkół zawodowych, lata 1953 – 1955, sygn. 6-7.

Dzieje twórcy:

25 lutego 1948 r. wydana została ustawa o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Powyższa ustawa powołała Powszechną Organizację „Służba Polsce”, na której czele stał Komendant Główny powoływany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Instytucjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). W 1953 r. powstał powiat Hajnówka, który objął wschodnie gminy powiatu Bielsk Podlaski, tym samym powstała nowa Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” – w Hajnówce. Komendom powiatowym podlegały hufce gminne (od 1955 r – gromadzkie) oraz szkolne istniejące w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Na czele Komendy stał Komendant Powiatowy, brak było natomiast podziału komend powiatowych na wewnętrzne komórki organizacyjne, istniał tylko podział czynności między poszczególnych pracowników. Organizacja uległa likwidacji w wyniku realizacji Zarządzenia nr 362 Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 listopada 1955 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Likwidacyjnej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Likwidacja nastąpiła do dn. 31 grudnia 1955 r.

Daty skrajne:

1953-1955

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak