Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział Hipoteczny

Sygnatura
4/561/0
Daty skrajne
1919-1939, 1945-1947 [1975]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta kancelaryjne (dzienniki kancelaryjne, ewidencja ksiąg hipotecznych, obwieszczenia Wydziału Hipotecznego itp.), 1921-1939, sygn. 1-9 Księgi hipoteczne m. Białegostoku, 1919-1939, 1945-1947 [1975], sygn. 10-227 Wyciągi z ksiąg hipotecznych, szczątki zbiorów dowodów z niezachowanych ksiąg hipotecznych m. Białegostoku, 1920-1938, sygn. 228-250 Księgi hipoteczne, wyciągi z ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich i wiejskich z terenu powiatów: białostockiego, bielskiego i sokółskiego: Powiat białostocki: nieruchomości miejskie, 1922-1934, sygn. 251-252 nieruchomości wiejskie (księgi hipoteczne), 1919-1938, sygn. 253-262 nieruchomości wiejskie (wypisy z ksiąg hipotecznych), 1920-1939, sygn. 263-320 Powiat bielski: nieruchomości miejskie, 1922-1933, sygn. 321-322 nieruchomości wiejskie, 1919-1936, sygn. 323-333 Powiat sokólski: nieruchomości miejskie, 1921-1929, sygn. 334-335 nieruchomości wiejskie, 1927-1929, sygn. 336-337 repertorium ksiąg hipotecznych, (1941-1944), sygn. 338 Dopływ: 9 j.a., 1919-1939 [1945], sygn. 339-347 / Dopływ: 3 j.a., 1931-1939, sygn. 348-350; kn. 2682 Dopływ: 2 j.a., 1935-1939, sygn. 351-352; kn.2889 / Dopływ: 1 j.a. 1930-1932, 1946-1947, sygn. 353; kn.2932 korekta ewidencji/ nab.3367/2011r.; 1937, 1 j.a.-0,00 mb.; korekta ewidencji/ nab.3401/2012r.; 1924, 1 j.a.-0,01 mb.

Dzieje twórcy:

Sąd Okręgowy w Białymstoku utworzono 1 sierpnia 1919r. Należał do okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie, terytorialnie obejmował powiaty: białostocki, bielski i sokólski. W 1919r. w białostockim okręgu sądowym wprowadzono polskie ustawodawstwo hipoteczne. Do Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Białymstoku należało prowadzenie ksiąg hipotecznych. Z dniem 1 kwietnia 1933r. utworzony został powiatowy wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Bielsku Podlaskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku. Polska księga hipoteczna zgodnie z wzorami składała się z trzech części: wykazu hipotecznego w skład, którego wchodzą cztery działy, księgi umów wieczystych i zbioru dokumentów. Księga hipoteczna zwana również wieczystą miała dwa główne zadania do spełnienia: zabezpieczenie kredytu rzeczowego oraz ułatwienie obrotu nieruchomościami. Wydział Hipoteczny decyzje podejmował kolegialnie, w składzie trzech sędziów. Kancelarię hipoteczną stanowili: pisarz hipoteczny, który przyjmował wnioski oraz notariusze hipoteczni, sporządzający bezpośrednio odpowiednie akty w księgach hipotecznych. Na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 1946r. Dla każdego wykazu hipotecznego urządza się przy pierwszym wpisie po dniu 31 grudnia 1946r. dalszy tom w postaci księgi wieczystej. Ustawa z 1964r. powierza prowadzenie ksiąg wieczystych państwowym biurom notarialnym. Na terenie objętym ówczesnymi granicami administracyjnymi istniało ich siedem m. in. w Białymstoku dla obszaru miasta Białegostoku oraz powiatów: białostockiego, łapskiego i monieckiego.

Daty skrajne:

1919-1939, 1945-1947 [1975]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939, 1945-1947, 1975-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

355

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

338

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 338
spis roboczy Tak 2
spis zdawczo-odbiorczy Tak 15