Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/565/0
Daty skrajne
[1850-1853,1879-1903,1936]1945-1950
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Fragmenty ksiąg miejskich, lata 1850 – 1853, 1879 – 1903, sygn. 1-2, Akta osobowe burmistrza i pracowników, rok 1936, sygn. 3, Kontrola zewnętrzna i społeczna, lata 1945 – 1948, sygn. 4, Protokóły i wyciągi z protokółów Miejskiej Rady Narodowej, lata 1946 – 1949, sygn. 5-8, Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1948 – 1949, sygn. 9, Korespondencja dot. spraw organizacyjnych i gospodarczych, rok 1948, sygn. 10, Budżety miasta i roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 11, 22-23, Sprawozdanie z działalności i budżet biblioteki miejskiej, rok 1948, sygn. 12, Korespondencja w sprawie majątków opuszczonych, lata 1945 – 1948, sygn. 13, Drogi i place publiczne, rok 1948, sygn. 14, Kredyt Komunalny, zapomogi i dotacje, rok 1948, sygn. 15, Korespondencja w sprawie oświaty i kultury, rok 1949, sygn. 16, Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, rok 1948, sygn. 17, Ekshumacja zwłok osób rozstrzelanych przez Niemców, rok 1945, sygn. 18, Plany i pozwolenia na budowę, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 19-21.

Dzieje twórcy:

Uregulowanie zasad działania władz samorządowych znalazło swój wyraz w ustawie z dn. 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz w dekrecie PKWN z dn. 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, określającym zadania Zarządu Miejskiego jako organu wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej. Zarząd Miejski w miastach niewydzielonych złożony był z burmistrza, wiceburmistrza oraz 3 do 6 członków wybieranych przez radę. Zadania Zarządu wykonywało Biuro złożone z etatowych pracowników. W dniu 21 sierpnia 1944 r. ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim. Dla jednolitego uregulowania wewnętrznego podziału pracy Zarządu Miejskiego ustalone zostały wytyczne do statutu organizacyjnego biur zarządów miejskich tylko dla miast wydzielonych. Na podstawie wytycznych zostały opracowane statuty organizacyjne biur poszczególnych Zarządów Miejskich, obowiązujące dopiero od 1949 r. Przewidywał on podział biura na referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finasowo-Budżetowy, Gospodarki Miejskiej, Administracji Społecznej i Administracyjny. Zarząd Miejski w Bielsku Podlaskim, jak i inne Zarządy Miejskie uległ likwidacji w wyniku realizacji ustawy sejmowej z dn. 20 marca 1950 r.

Daty skrajne:

[1850-1853,1879-1903,1936]1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1850-1853, 1879-1903, 1936-1936, 1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak