Gminna Rada Narodowa w Białowieży powiat Bielsk Podlaski

Sygnatura
4/571/0
Daty skrajne
1944-1954
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokóły posiedzeń GRN, lata 1944 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1946 – 1950, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Gminnego Komitetu Opieki Społecznej i komisji, lata 1948 – 1950, sygn. 6, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1948 – III. 1950, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 8, Sprawy organizacyjne, rok 1948, sygn. 9, Protokóły kontroli w zakresie przemysłu i handlu oraz wymiaru i poboru podatku gruntowego, lata 1947 – 1949, sygn. 10, Budżet administracyjny, rok 1944, sygn. 11, Roczne sprawozdania rachunkowe, rok 1946, sygn. 12, Budżety administracyjne, lata 1946 – 1949, sygn. 13-16, Rejestry wymiaru podatku gruntowego, lata 1947 – 1948, sygn. 17-18, Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy, rok 1946, sygn. 19, Statystyka rolna, lata 1948 -–1949, sygn. 20, Księga kontroli ruchu ludności, lata 1947 – 1950, sygn. 21, Ewidencja ruchu ludności, rok 1949, sygn. 22, Sprawozdania o ruchu budowlanym, rok 1948, sygn. 23, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 24-25, Protokóły posiedzeń GRN i posiedzeń Prezydium, lata 1950 – 1953, sygn. 26-28, Sprawozdania kwartalne z działalności GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 29, Protokóły posiedzeń przewodniczących poszczególnych komisji, lata 1950 – 1952, sygn. 30, Protokóły posiedzeń komisji, lata 1950 – 1953, sygn. 31, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1951 – 1953, sygn. 32, Protokóły zebrań gromadzkich, lata 1951 – 1953, sygn. 33-34, Budżety, lata 1950, 1953, sygn. 35-36, Sprawa przejęcia gruntów cerkiewnych na rzecz skarbu państwa, lata 1950 – 1951, sygn. 37, Statystyka, spis zwierząt, powierzchni gruntów i zasiewów, rok 1952, sygn. 38, Spis rolny, rok 1952, sygn. 39.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu bielskopodlaskiego gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już 1944 r. pewne zmiany w podziale organizacyjnym powiatu. Jedną ze zmian było zmniejszenie się obszaru gminy Białowieża, ponieważ część wsi znalazła się poza granicami Polski. W 1952 r. z obszaru powiatu wydzielone zostały 3 miasta: Siemiatycze, Ciechanowiec i Drohiczyn oraz 7 gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn, Grodzisk, Klukowicze, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze, które utworzyły nowy powiat – siemiatycki. Jednocześnie dokonano podziału szeregu gmin obu powiatów. Powstały gminy: Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Czartajew, Czeremcha, Dołubowo, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Klejniki, Kosiorki, Krupice, Łosinka, Nurzec, Pobikry, Policzna i Winna. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

1944-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak