Gminna Rada Narodowa w Brańsku powiat Bielsk Podlaski

Sygnatura
4/575/0
Daty skrajne
[1938-1939] 1946-1954
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta osobowe członków organów i pracowników gminnych, rok 1938, sygn. 1, Podstawy wymiaru podatków i świadczeń w naturze na rzecz gminy, lata 1937 – 1938, sygn. 2, Sprawy budowy domu gminnego w Brańsku, rok 1939, sygn. 3, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1946 – 1950, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, rok 1949, sygn. 9, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1947 – 1950, sygn. 10, Sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 11-12, Korespondencja z OUL dot. spraw majątkowych, rok 1949, sygn. 13, Majątek gmin i gromad, rok 1950, sygn. 14, Budżety, lata 1946 – 1950, sygn. 15-19, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 20, 23, Protokóły posiedzeń Prezydium, lata 1950 – 1954, sygn. 21, 24, Protokóły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej, rok 1950, sygn. 22, Zażalenia członków GRN na protokół wyborczy z dn. 25.VIII.1944, rok 1944, sygn. 25.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu bielskopodlaskiego gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już 1944 r. pewne zmiany w podziale organizacyjnym powiatu. Ze względy na duże zniszczenia oraz zmianę swego charakteru Brańsk utracił prawa miejskie i wcielony został do gminy wiejskiej. W późniejszym jednak czasie nastąpiło reaktywowanie praw miejskich Brańska i wydzielenie go z obszaru gminy wiejskiej. W 1952 r. z obszaru powiatu bielskopodlaskiego wydzielone zostały 3 miasta: Siemiatycze, Ciechanowiec i Drohiczyn oraz 7 gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn, Grodzisk, Klukowicze, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze, które utworzyły nowy powiat – siemiatycki. Jednocześnie dokonano podziału szeregu gmin obu powiatów. Powstały gminy: Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Czartajew, Czeremcha, Dołubowo, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Klejniki, Kosiorki, Krupice, Łosinka, Nurzec, Pobikry, Policzna i Winna. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

[1938-1939] 1946-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1939, 1946-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak