Gminna Rada Narodowa w Hajnówce powiat Bielsk Podlaski

Sygnatura
4/585/0
Daty skrajne
[1940] 1944-1954
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania i protokóły posiedzeń GRN, lata 1944 – 1947, 1950 – 1951, sygn. 1-2, 25, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1947 – 1951, sygn. 3, 29, Protokóły posiedzeń i zebrań Komisji GRN, lata 1945 – 1946, 1951, sygn. 4-6, 30, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 7, Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Gminnego, lata 1946 – 1949, sygn. 8, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1946 – 1947, 1950 – 1953, sygn. 9-10, 31-33, Kontrola zewnętrzna i nadzór, rok 1947, sygn. 11, Majątek gminy i gromad, lata 1946 – 1948, sygn. 12, Budżety, preliminarze dochodów budżetowych oraz sprawozdanie rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 13-18, 41, Statystyka produkcji rolnej, lata 1947 – 1950, sygn. 19, Dom starców w Hajnówce, rok 1948, sygn. 20, Sprawy budowlane, lata 1947 – 1950, sygn. 21-23, Kartoteka do ustalania szkód wojennych, rok 1944, sygn. 24, Protokóły sesji GRN, lata 1951 – 1953, sygn. 26, 37-38, 42, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1953, sygn. 27, 39-40, 43, Sprawy organizacyjne, rok 1951, sygn. 28, Wykazy zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, rok 1950, sygn. 34, Statystyka rolna i zwierząt gospodarskich, lata 1952 – 1954, sygn. 35-36, Listy płac pracowników ZG i jednostek podległych, rok 1949, sygn. 44. Dopływ z dn. 23.07.2013 - nab. 3457/2013 - [1940]1944-1953 54 j.a - 0,10 mb. - akta osobowe

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu bielskopodlaskiego gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już 1944 r. pewne zmiany w podziale organizacyjnym powiatu. W 1952 r. z obszaru powiatu bielskopodlaskiego wydzielone zostały 3 miasta: Siemiatycze, Ciechanowiec i Drohiczyn oraz 7 gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn, Grodzisk, Klukowicze, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze, które utworzyły nowy powiat – siemiatycki. Jednocześnie dokonano podziału szeregu gmin obu powiatów. Powstały gminy: Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Czartajew, Czeremcha, Dołubowo, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Klejniki, Kosiorki, Krupice, Łosinka, Nurzec, Pobikry, Policzna i Winna. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

[1940] 1944-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1940, 1944-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

98

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 43
spis zdawczo-odbiorczy Tak 55