Gminna Rada Narodowa w Klukowiczach powiat Bielsk Podlaski

Sygnatura
4/588/0
Daty skrajne
1946-1952
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły posiedzeń GRN; 1946-1947; sygn. 1 Protokół posiedzenia Gminnej Komisji do Walki z analfabetyzmem; 1949; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego; 1948-1949; sygn. 3 Sprawy osobowe pracowników; 1949; sygn. 4 Wykaz miejscowości i gromad oraz wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych; 1950; sygn. 5 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951-1953; sygn. 6 Sprawozdanie kwartalne z działalności GRN; 1951-1952; sygn. 7 Protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej; 1951; sygn. 8 Protokoły zebrań sołtysów; 1951; sygn. 9 Sprawy osobowe pracowników; 1951; sygn. 10 Sprawy osobowe (wykaz sołtysów); 1951-1952; sygn. 11-12 Przepisy i zarządzenia; 1951; sygn. 13 Sprawy organizacyjne; 1949-1952; sygn. 14-15 Wykaz szkół; 1951; sygn. 16 Statystyka rolna;1952; sygn. 17 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 18 Budżet i sprawozdanie rachunkowe; 1949-1950; sygn. 19-20. Brak j.a. o sygn. 19-20 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r.

Dzieje twórcy:

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r. określał, iż sprawuje on władzę poprzez wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe. W oparciu o to wskazanie już w sierpniu 1944 r. powstały na terenie powiatu bielskopodlaskiego gminne rady narodowe. Organizatorami ich byli aktywiści społeczni delegowani z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Podstawą do organizacji gmin był podział administracyjny powiatu z 1939 r. W porównaniu z 1939 r. nastąpiły już 1944 r. pewne zmiany w podziale organizacyjnym powiatu. W skład powiatu weszła gmina Klukowicze, należąca w okresie międzywojennym do powiatu Brześć nad Bugiem województwa poleskiego (część gminy znalazła się poza granicami Polski). W 1952 r. z obszaru powiatu bielskopodlaskiego wydzielone zostały 3 miasta: Siemiatycze, Ciechanowiec i Drohiczyn oraz 7 gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn, Grodzisk, Klukowicze, Mielnik, Milejczyce i Siemiatycze, które utworzyły nowy powiat – siemiatycki. Jednocześnie dokonano podziału szeregu gmin obu powiatów. Powstały gminy: Baciki Średnie, Boratyniec Ruski, Czartajew, Czeremcha, Dołubowo, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Klejniki, Kosiorki, Krupice, Łosinka, Nurzec, Pobikry, Policzna i Winna. Gminne rady narodowe funkcjonowały w oparciu o zasady określone ustawą Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W jej skład wchodziło od 12 do 30 radnych, a posiedzenia w myśl ustawy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN. W myśl ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi, gminy uległy likwidacji, a na ich miejsce powstały mniejsze terytorialnie jednostki adm. – gromady. W rezultacie tego likwidacji uległy GRN oraz ich organy wykonawcze.

Daty skrajne:

1946-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak