Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim

Sygnatura
4/624/0
Daty skrajne
[1944-1949] 1950-1975 [1984]
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Organizacyjno-Prawny (1950-1975), sygn. 1-410; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951-1975), sygn. 411-714; Wydział Finansowy (1961-1974), sygn. 715-795; Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (1965-1974), sygn. 796-815; Wydział Spraw Wewnętrznych (1945-1974), sygn. 816-910; Wydział Skupu (1961-1972), sygn. 911-938; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1959-1974), sygn. 939-1003; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1950-1974), sygn. 1004-1131; Wydział Przemysłu i Handlu (1962-1974), sygn. 1132-1180; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1951-1968), sygn. 1181-1273; Wydział Zatrudnienia (1960-1975), sygn. 1274-1297 Dopływ: [1944] (1950-1975), 19 j.a. Dopływ: kn. 2398/2000r. 1967-1975, 7 j.a. Dopływ: kn. 2660/2004r. 1965-1966, 1 j.a. Dopływ: kn. 2836/2006r. 1952, 1 j.a. Dopływ: kn. 2853/2006r. 1950 [1973], 1 j.a. Dopływ kn. 2937/2007r. 1956-1974, 59 j.a. Dopływ kn. 2938/2007r. 1957-1959, 4 j.a. Dopływ kn. 2978/2007r. [1944-1949] 1950-1953, 132 j.a. Dopływ: kn. 2989/2008r. 1969, 1 j.a. Dopływ: nab. 3088/2008r. 1950-1956; 25 j.a. (kartografia) Dopływ: nab. 3188/2009r. [1946-1949] 1950-1975; 8 j.a Dopływ: nab. 3189/2009r. [1945-1949] 1950-1967 [1984]; 9 j.a; Dopływ: nab. 3227/2010r. 1952-1954; 5 j.a (kartografia)

Dzieje twórcy:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim funkcjonowało od czerwca 1950r. do 1973r. - w oparciu o Ustawę Sejmową z 20 marca 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W tym okresie 1950-1973 było organem wykonawczym i zarządzającym Rady. Powoływano je na sesjach PRN. Do jego kompetencji należało wykonywanie uchwał rady oraz zarządzeń władz zwierzchnich, realizowanie uprawnień rady i jej zadań, przygotowywanie i zwoływanie sesji rady, współdziałanie z komisjami rady, opracowywanie projektów budżetu terenowego i planu gospodarczego. Zadania swe Prezydium wykonywało za pośrednictwem biura, które podzielone było na referaty i oddziały. Zmiany w strukturze organizacyjnej instytucji wniosła ustawa z 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji PRL oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, w myśl, której te ostatnie stały się organami władzy państwowej i samorządu społecznego. Prezydium rady było odtąd organem ścisłego kierownictwa pracami rady i składało się wyłącznie z radnych. Organem administracji państwowej na szczeblu powiatu był Urząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim kierowany jednoosobowo przez naczelnika, mianowanego przez organ zwierzchni, a zatwierdzony przez radę. Taki podział władzy na szczeblu powiatu utrzymał się do 1975r., kiedy to Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmiana ustawy o radach narodowych zniosła urzędy powiatowe i zlikwidowała trójstopniowy podział administracyjny kraju.

Daty skrajne:

[1944-1949] 1950-1975 [1984]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1949, 1950-1975, 1984-1984.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1564

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1311

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

33.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

31.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1311
spis zdawczo-odbiorczy Tak 253