Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Hajnówce

Sygnatura
4/680/0
Daty skrajne
[1946-1949] 1950-1973 [1997]
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN 1950-1973 sygn. 1-18 Komisje MRN 1965-1969 sygn. 19-22 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1951-1973 sygn. 23-38 Kontrola zewnętrzna 1963-1966 sygn. 39 Budzety miasta 1953-1973 sygn. 40-45 (niekompletne) 19 j.a. dopływ z dn. 03-09-2004r. kn. 2648 Dopływ z dn. 25.07.2013r. Nab.3458/2013r. - [1946-1949]1950-1964[1997]; 59 j.a - 0,18 m.b - akta osobowe

Dzieje twórcy:

Podstawa prawną funkcjonowania miejskich rad narodowych stanowiła ustawa z 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która weszła w życie z dniem 1 czerwca tegoż roku. Faktycznie jednak urzędy działały w oparciu o dekret Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Zmiany nastąpiły jedynie w strukturze organów MRN. Organ wykonawczy MRN stanowiło jego Prezydium, które było organem kolektywnym, kompetencje instytucji zostały rozszerzone zaliczono do nich: ustalanie terminu i porządku sesji MRN, przygotowanie materiałów na sesję, koordynacja działalności komisji MRN, nadzór nad Biurem Prezydium MRN. W skład prezydiów mogły wchodzić osoby, które nie były radnymi, ale piastowały stanowiska w urzędzie (np. przewodniczący Prezydium MRN, sekretarz Prezydium). Istotne zmiany w organizacji placówki wprowadziła ustawa sejmowa oraz rozporządzenie Rady Ministrów, z 1973r. Wyodrębnione zostało Biuro MRN. Przywrócono pierwotne kompetencje Prezydium MRN, jako ciała społecznego bez udziału w nim pracowników Urzędu Miasta, nowopowstałej instytucji, która była Biurem Naczelnika Miasta. Realizacja ustawy nastąpiła z dniem 9 grudnia 1973r.

Daty skrajne:

[1946-1949] 1950-1973 [1997]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1949, 1950-1973, 1997-1997.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

123

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

45

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 45
spis zdawczo-odbiorczy Tak 78