Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Drohiczynie powiat Siemiatycze

Sygnatura
4/683/0
Daty skrajne
1950-1972 [1973-1984]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-10 Komisje MRN 1951-1972, sygn. 11-20 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 21-28 Kontrola zewnętrzna 1958-1971, sygn. 29-30 Budżety 1949-1971, sygn. 31-43 Stan gospodarczy miasta 1958-1960, sygn. 44 Plany gospodarcze miasta 1959, 1967-1971, sygn. 45 Statystyka 1969, sygn. 46 Rejestr ulic 1958-1964, sygn. 47-48 Rejestr placów mienia opuszczonego b.d., sygn. 49 Rejestr mienia opuszczonego przeznaczonego do sprzedaży 1968, sygn. 50 Plany zagospodarowania przestrzennego 1963, 1968, 1969, sygn. 51-53 Rejestr nieruchomości 1963, sygn. 54-55 Książki ewidencyjne nieruchomości 1951-1953, sygn. 56-75 Dopływ - kn. 2802/2006r. 1951-1972 [1973-1984], 31 j.a.

Dzieje twórcy:

Miejskie Rady narodowe funkcjonowały w oparciu o Ustawę Krajowej Rady Narodowej o organizacji zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944r. Kompetencje rad narodowych stopnia podstawowego niewiele zmieniła ustawa z 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Likwidacji uległy zarządy miejskie, a ich funkcje przejęły prezydia MRN w nowym składzie osobowym i rozszerzonych kompetencjach. Organem wykonawczym MRN było jego Prezydium. Prezydium MRN było organem kolektywnym. Spełniało następujące funkcje: organizatorskie w stosunku do sesji MRN- ustalało termin odbycia sesji, porządek obrad, przygotowywało materiały na sesję; organizatorskie i koordynacyjne w stosunku do komisji MRN; zwierzchnie w stosunku do Biura Prezydium MRN zatrudniającego etatowych pracowników. Istotne zmiany w kompetencjach prezydiów MRN wprowadziły Ustawa sejmowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 1973r. Nastąpiło wyodrębnienie Biura MRN. Niezależnie działał nowoutworzony Urząd Miejski będący organem wykonawczym Naczelnika Miasta. Miasta o niewielkiej liczbie mieszkańców wyłaniały wspólne organy przedstawicielskie z gminami, których urzędy miały siedziby na terenie miast. Równolegle łączyły się urzędy miast i gmin. Dotyczyło to też miast: Ciechanowiec i Drohiczyn. Realizacja Ustawy nastąpiła z dniem 9 grudnia 1973r.

Daty skrajne:

1950-1972 [1973-1984]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1972, 1973-1984.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

106

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.53

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 75
spis zdawczo-odbiorczy Tak 31