Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śledzianowie powiat Siemiatycze

Sygnatura
4/706/0
Daty skrajne
1954-1972 [1973-2002]
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji GRN 1956-1972, sygn. 1-7 Komisje GRN 1954-1972, sygn. 8-11 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 12-17 Sołtysi 1961-1972, sygn. 18-19 Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 20-22 Budżety gromady 1957-1971, sygn. 23-33 Plany gospodarcze gromady 1962-1969, sygn. 34 Zadania gospodarcze 1962-1964, sygn. 35 Programy rozwoju rolnictwa 1966, sygn. 36 Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967, sygn. 37 Plan ochrony p/poż gromady 1965, sygn. 38 Dopływ, kn. 2804/2006r., 1954-1972 [1973-2002], 20 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydia gromadzkich rad narodowych były w latach 1954-1972 organami jednolitej władzy na terenie najmniejszej wówczas jednostki podziału administracyjnego kraju- gromady. Podstawę prawna funkcjonowania prezydiów gromadzkich rad narodowych stanowiła początkowo ustawa z 20 marca 1950r. o jednolitych organach władzy ludowej, a następnie ustawa o radach narodowych z 25 stycznia 1958r. Prezydium GRN było organem wykonawczym GRN, a także w ograniczonym wymiarze ( w sprawach mniejszej wagi w okresie między sesjami GRN) uchwałodawczym. W jego skład wchodzili: przewodniczący i sekretarz, będący etatowymi pracownikami Biura Gromadzkiego oraz pełniący swe funkcje społecznie członkowie. Prezydium GRN powoływane było na sesjach GRN, swoje zadania wykonywało przy pomocy Biura Gromadzkiego, za którego całokształt pracy odpowiadał przewodniczący Prezydium GRN, a jego bezpośrednim kierownikiem był sekretarz gromadzki. Gromady były jednostkami słabymi ekonomicznie o niewielkim obszarze działania. W latach: 1957, 1959, 1961, 1969, 1971 przeprowadzono zmiany podziału administracyjnego powiatu, drogą likwidacji słabszych jednostek, co spowodowało znaczne zmniejszenie się liczby gromad. W 1972r. w wyniku realizacji ustawy o utworzeniu gmin i zmiany ustawy o radach narodowych gromady z dniem 31 grudnia 1972r. przestały istnieć.

Daty skrajne:

1954-1972 [1973-2002]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1973-2002.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

58

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.8

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 38
spis zdawczo-odbiorczy Tak 20