Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białymstoku

Sygnatura
4/812/0
Daty skrajne
[1957-1961] 1962-1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany pracy, wykazy jednostek sprawozdawczych, inspekcje GUS i WUS; 1964-1975, sygn. 1-12 Instrukcja kancelaryjna i spisy akt; 1966-1975, sygn. 13 Spis powszechny; 1970, sygn. 14-18 Czerwcowe i grudniowe spisy rolne; 1962-1975, sygn. 19-44 Inne badania masowe; 1966-1967, 1969, 1970, 1973, sygn.45-50 Wyniki badań statystycznych; 1957-1975, sygn. 51-150 Metryki i karty statystyczne; 1960-1974, sygn. 151-154 Publikacje statystyczne; 1962-1975, sygn. 155-167 Inne publikacje; 1962-1973, sygn. 168-170 Dopływ z dnia 2005-03-30, kn. 2723; 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Główny Urząd Statystyczny stał się w powojennej Polsce naczelnym organem statystyki państwowej na mocy dekretu z 31.07.1946r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym. W 1950r. po zmianie organizacji administracji państwowej funkcjonowały w ramach prezydiów wojewódzkich rad narodowych wojewódzkie oraz w ramach prezydiów powiatowych rad narodowych powiatowe komisje planowania gospodarczego, które początkowo prowadziły badania statystyczne. Tam, gdzie było to możliwe, tworzono odrębne wydziały statystyczne lub powoływano statystyków powiatowych i miejskich. Uprawnienia władzy naczelnej w stosunku do nich należały do GUS. Specjalistyczne instytucje zwane organami statystyki państwowej powołane zostały zgodnie z ustawą sejmową z 1962r. Na ich czele stał GUS, któremu podlegały wojewódzkie i miejskie urzędy statystyczne oraz miejskie i dzielnicowe inspektoraty statystyczne. W tym samym roku w każdym powiecie woj. białostockiego powstały powiatowe inspektoraty statystyczne. Na czele inspektoratów stali kierownicy odpowiedzialni przed dyrektorem WUS. W skład inspektoratów wchodziły dwa referaty- statystyki gospodarczej i społecznej. Pierwszy z nich obejmował swym działaniem zagadnienia dotyczące: przemysłu, rzemiosła, inwestycji, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, transportu łączności, obrotu towarowego i czynów społecznych. Drugi zajmował się ludnością, oświatą i kulturą, ochroną zdrowia, opieką społeczną, kulturą fizyczną oraz gospodarką komunalną i mieszkaniową. Zadania obu referatów były takie same: sporządzanie zbiorczych opracowań statystycznych dotyczących własnych dziedzin, sporządzanie bilansów sprawozdawczych, opracowywanie tablic do zaplanowanych wydawnictw statystycznych, prowadzenie metryk statystycznych, szkolenia zawodowe pracowników jednostek sprawozdawczych w zakresie statystyki gospodarczej i społecznej, przeprowadzanie inspekcji zgodnie z planem działalności inspekcyjnej inspektoratu, udzielanie informacji statystycznych w zakresie i trybie określonych szczególnymi przepisami, prowadzenie ewidencji jednostek sprawozdawczych oraz kontrolek wpływu sprawozdań, inne prace zlecone przez kierownika inspektoratu. Powiatowe inspektoraty prowadziły swoja działalność do 1975r. Całość prac statystycznych przejął wówczas Wojewódzki Urząd Statystyczny oraz oddziały terenowe tworzone w miejsce dawnych inspektoratów.

Daty skrajne:

[1957-1961] 1962-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1961, 1962-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

172

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

170

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 170
spis zdawczo-odbiorczy Tak 2