Zbiór z Muzeum Narodowego

Sygnatura
1/391/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
48

Zawartość:

W zbiorze znajduje się większy fragment archiwum Tyszkiewiczów (XVII-XIX), akta Ślizieniów h. Własnego z XVII-XVIII w., akta Bukatych h. Pomian, w tym zwłaszcza brulion raportów dyplomatycznych z placówki polskiej przy dworze londyńskim z lat 1780-1793, akta warszawskiego rodu wydawców i księgarzy Gebethnerów z XIX i XX w., szczątki kolekcji Alojzego Strzembosza i Mathiasa Bersohna, zbiór ok. 260 listów przedstawicieli różnych dziedzin kultury europejskiej (Emil Durckheim, Andre Gide, Knut Hamsun, Andre Tardieu i in.) do Henryka Sienkiewicza w odpowiedzi na jego apel z 1907 r. w obronie Polaków wywłaszczanych w zaborze pruskim. Przeważają jednak drobne szczątki akt różnej proweniencji, najczęściej prywatnej: akta rodzinno-majątkowe od 1495 r. z terenu Korony i od 1522 r. z Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale głównie z XVII-XIX w., wcześniejsze prawie wyłącznie szlacheckie; akta gospodarcze mniej liczne, m.in. rozliczenia współudziałowców firmy handlowej Angło-Amierikanskoje priedprijatije maszyn, Prondzynskij, Trylskij i kompanija, z 1879 r. Ponadto są wywody genealogiczne, wyjątkowo pamiętniki, jak Jana Walickiego wspomnienia o Jarosławie Dąbrowskim i najróżniejsze akta osobiste, odnoszące się do spraw prywatnych i publicznych, jak np. list przypowiedni cara Dymitra Samozwańca (II) z 1606 r. dla rotmistrza Mikołaja Rudzińskiego lub notatki Cypriana Kamila Norwida o powstaniu styczniowym. Wśród obfitej korespondencji listy Adama Naruszewicza do Antoniego Brochockiego (1792-1795), list Juliana Fałata do Franciszka Wereszczaki z podróży dookoła świata z 1885 r. Nieliczne akta proweniencji publicznej zawierają m.in. list króla Stefana Batorego do księcia kurlandzkiego Gottarda Kettlera w sprawie terminu wytyczania granic między Kurlandią a Wielkim Księstwem Litewskim z 1584 r., kwit Krystyny Eberhardyny, żony króla Augusta II, dla kasy solnej z 1707 r., pokwitowania Bernarda Bellotta de Canaletta dla skarbu królewskiego z lat 1769-1776. Ze szczątków archiwów klasztornych niektóre dokumenty pergaminowe cystersów z Sulejowa, Wąchocka i Koprzywnicy, benedyktynów z Sieciechowa, akta kolegium jezuitów w Pułtusku ze spisem rektorów tego kolegium z lat 1566-1770, jeden poszyt akt klasztoru kapucynów w Zakroczymiu z lat 1756-1812. Z akt gmin miejskich zachowały się niektóre dokumenty pergaminowe (Ratno, Bielsk Podlaski), wyrok sądu w Tuliszkowie w procesie o czary z 1684 r., akta sprawy w Żytomierzu o zamęczenie przez Żydów dziecka katolickiego z 1753 r. Z okresu powstania listopadowego drobne akta senatu, Rządu Narodowego i Komisji Rządowych, m.in. Dwa memoriały Aleksandra Wielopolskiego i zeznania szpiega J.M. Birnbauma.

Dzieje twórcy:

Zbiór archiwalny powstały w Muzeum Narodowym w Warszawie z darów, przekazany do AGAD w latch 1950-1951.

Daty skrajne:

1488-1939

Klasyfikacja:

zbiory i kolekcje

Nazwa twórcy:

Daty:

1488-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

włoski, węgierski, turecki, szwedzki, słowacki, ruski, rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, francuski, angielski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1609

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1609

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstępem

poprzednią kartę sporządziła Cz. Sadkowska