Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Chełmie

Sygnatura
36/15/0
Daty skrajne
1918-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1918-1954 (sygn. 1-13); sprawy finansowe z lat 1918-1952 (sygn. 14-54)

Dzieje twórcy:

11 sierpnia 1916 r. stowarzyszenie Chełmskie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Chełmie zarejestrowane zostało przez władze austriackie. 3 stycznia 1919 r. zostało wpisane w rejestr Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod nr 3363. Istniało do 1954 r., następnie przeszło pod zarząd Państwowego Domu Dziecka. Do czasu likwidacji administrowane było przez siostry felicjanki. Siedziba Towarzystwa znajdowała się w Chełmie przy ulicy Lwowskiej 15. Status prawny – stowarzyszenia i związki, dobroczynności i ochrona zdrowia. Chełmskie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności miało na celu wspomaganie ubogich chrześcijan miasta Chełma i powiatu. Dla realizacji swoich celów Towarzystwo zakładało i utrzymywało kuchnie, przytułki dla starców i kalek oraz tzw. sierocińce i ochronki, jednocześnie zakładało i utrzymywało czytelnie i biblioteki. W 1938 r. założono przedszkole „Caritas”. Towarzystwo składało się z nieograniczonej ilości członków, którzy dzielili się na członków honorowych, rzeczywistych i ofiarodawców. Środkami utrzymania były: stały budżet Towarzystwa preliminowany przez Sejmik Powiatowy w Chełmie, stałe opłaty gminne za dzieci przebywające w ochronce z terenu danej gminy oraz stałe składki członkowskie. Pozostałe środki utrzymania Towarzystwa składały się z majątków nieruchomych należących do towarzystwa, dochodów od kapitałów, składek ofiar członków, oraz z dochodów pochodzących z imprez kulturalnych i rozrywek, oraz z zysków uzyskanych z prowadzonych przedsiębiorstw. Władzami Towarzystwa były: Zgromadzenie Ogólne członków Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa. Zgromadzenie Ogólne jako ciało kolegialne składało się z nieograniczonej ilości osób wpłacających składki na dobro Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa składał się z 12 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwuletniej kadencji. Zarząd spośród swego grona wybierał prezesa, zastępcę prezesa, skarbnika, sekretarza i dyrektora zarządzającego. Oprócz tego do Zarządu wchodzili opiekunowie zakładów dobroczynnych powierzonych ich opiece z terenu.

Daty skrajne:

1918-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1954, 1918-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

54

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

54

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak