Powiatowy Zarząd Drogowy w Lubaczowie

Sygnatura
56/108/0
Daty skrajne
1945-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy administracyjne: kurs dokształcający dla nadzorców dróg i mostów, zaświadczenia o zatrudnieniu, projekty obsady etatów oraz sprawozdania z obsady osobowej, 1945-1951, sygn. 1-3; Budowa i utrzymanie dróg: konserwacja dróg, dojazdów kolejowych, 1946-1951, sygn. 4; Budowa i utrzymanie mostów: konserwacja i budowa mostów, 1945-1950, sygn. 5-6; Księgi protokołów: dzienniki korespondencyjne, 1945-1951, sygn. 7-11; Kat. „B-50” zaświadczenie i akta personalne - teczka personalna Antoniny Strzelczyk-Pewus 1946-1949.

Dzieje twórcy:

W roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozpoczęto budowę jednolitego aparatu administracyjnego obejmującego całe państwo. Zmiany te dotyczyły także administracji drogowej. Dnia 10.12.1920 roku została uchwalona ustawa o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy tej ustawy przeprowadzono podział dróg na państwowe i samorządowe. Administracyjnie sprawy drogowe podlegały Ministerstwu Robót Publicznych. Na terenie województwa lwowskiego sprawami drogowymi zajmował się Tymczasowy Wydział Samorządowy z siedzibą we Lwowie, a jemu z kolei Państwowe Zarządy Drogowe, w tym miedzy innymi Państwowy Zarząd Drogowy w Lubaczowie. Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 5.07.1928 roku przekazywało czynności byłego Tymczasowego Wydziału Samorządowego w zakresie administracji drogowej samorządom powiatowym. Dotyczyło to województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Prawa i obowiązki w zakresie budowy, utrzymania i administracji dróg przekazano Powiatowym Związkom Komunalnym, te zaś miały utworzyć Powiatowe Zarządy Drogowe. Rozporządzanie wojewody lwowskiego z dnia 31.01.1929 roku znosiło Powiatowe Zarządy Drogowe i Okręgowy Zarząd Dróg Samorządowych w województwie lwowskim. Ich kompetencje miały przejąć nowo utworzone Powiatowe Zarządy Drogowe. Dla Lubaczowa Powiatowy Zarząd Drogowy podległy Wydziałowi Powiatowemu postanowiono utworzyć 25.02.1929 roku. Jednak wskutek katastrofy mrozów termin utworzenia tego Zarządu przesunięto automatycznie o 14 dni, tj. na 11.03.1929 roku. Nowo utworzony Zarząd zajmował się administrowaniem, budową i utrzymaniem w dobrym stanie dróg na terenie całego powiatu lubaczowskiego. Działalność Powiatowego Zarządu Drogowego w Lubaczowie została przerwana II wojną światową. Po zakończeniu działań wojennych na terenie Polski południowo-wschodniej, zorganizowano Okręgową Dyrekcję Robót Publicznych z tymczasową siedzibą w Jarosławiu. Rozpoczęła ona swoją działalność od sierpnia 1944 roku przypuszczalnie, więc i Powiatowy Zarząd Drogowy w Lubaczowie rozpoczął działalność w tym czasie. Zakres jego działania był taki sam jak w okresie międzywojennym. W roku 1948 została wprowadzona zmiana do ustawy z dnia 10.12.1920 roku. Władzą naczelną w zakresie budowy i utrzymania dróg publicznych został Minister Komunikacji. Sprawował on zwierzchni nadzór nad drogami wszystkich kategorii, prowadził politykę drogową, wydawał przepisy techniczne o budowie i utrzymaniu dróg oraz ustalał kwalifikacje fachowe wymagane od technicznego personelu drogowego. Według wprowadzonych poprawek budowa i utrzymanie dróg państwowych miały należeć do zakresu działania administracji państwowej. Budowa i utrzymanie dróg powiatowych i gminnych - do zakresu działania właściwych związków samorządu terytorialnego. Wojewódzka władza administracji ogólnej była w drugiej instancji organem Ministerstwa Komunikacji w zakresie administracyjnego i technicznego zarządu dróg państwowych oraz w zakresie nadzoru technicznego nad budową i utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych na obszarze województwa. Przy wydziałach powiatowych utworzono powiatowe zarządy drogowe, podległe w zakresie budowy i utrzymania dróg państwowej wojewódzkiej władzy administracji ogólnej, a w zakresie budowy i utrzymania dróg powiatowych i gminnych - wydziałom powiatowym. Do zadań powiatowego zarządu drogowego należało: budowa i utrzymanie dróg państwowych i powiatowych, wykonywanie wszelkich czynności administracyjnych, związanych z budową i utrzymaniem dróg, nadzór nad budową i utrzymaniem dróg gminnych. Kierownika powiatowego zarządu drogowego mianował Minister Komunikacji po zasięgnięciu opinii prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej. Kierownik i personel biurowy powiatowego zarządu drogowego oraz personel liniowy dróg państwowych byli funkcjonariuszami państwowymi. Koszty utrzymania biura powiatowego zarządu drogowego pokrywał Skarb Państwa i powiatowy związek samorządowy w stosunku procentowym do dokonanych wydatków budżetu drogowego, państwowego i samorządowego. [Na podstawie wstępu do inwentarza oprac. L. Domaradzka, Przemyśl 1992]

Daty skrajne:

1945-1951

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.09

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.09

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

3.0

Ogółem metrów bieżących:

0.18

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie