Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemyślu

Sygnatura
56/329/0
Daty skrajne
1912-2001
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Szkoła Czteroklasowa Ludowa Żeńska połączona z I i II klasą wydziałową na Zasaniu w Przemyślu Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912-1914, syg. 1-2. II. Szkoła Wydziałowa Trzyklasowa Żeńska im Kl. Hoffmanowej, połączona z Czteroklasową Szkołą Ludową w Przemyślu na Zasaniu Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915-1921, syg. 3-8; protokoły konferencji grona nauczycielskiego 1917-1919, syg. 32. III. Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Żeńska im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921-1932, syg. 9-19; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932-1939, syg. 20-26; protokoły konferencji grona nauczycielskiego 1919-1924, syg. 33; świadectwo szkolne K. Hoduńka uczennicy Dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Buszkowicach 1932, syg. 34; zwolnienia lekarskie uczennic 1934, 1936, syg. 35; zaświadczenia Prawosławnego Urzędu Parafialnego w Przemyślu o złożeniu przez uczennicę E. Kupler egzaminu z nauki religii prawosławnej 1936-1937, syg. 36; świadectwo szkolne Genowefy Panek uczennicy Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu 1937, syg. 37; Księga pamiątkowa z uroczystości poświęcenia sztandaru Koła Młodzieży PCK Szkoły Pow. im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu odbytej 5 VI 1938 r., syg. 38. IV. Siedmioklasowa Polska Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 1 w Przemyślu Księgi ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1939-1944, syg. 27-31; V. Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 2 im. Kl. Hoffmanowej w Przemyślu Protokoły posiedzeń Koła Rodzicielskiego 1946-1949, syg. 39; księga ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów 1944-1945, syg. 40; VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemyślu 1. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1949-2001, syg. 41-74, w tym: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1949-2001, syg.1949-2001, syg. 41-68; korespondencja i informacje kierowane do Rady Pedagogicznej 1976, 1983-1984,1990, syg. 69-72; regulamin Rady Pedagogicznej z 1993 r., syg. 73; 2. protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców 1966-1999, syg. 75-76; 3. Dokumentacja organizacyjna Szkoły 1974-2001, syg. 77-110, w tym: statut Szkoły 1994 r., syg. 77; protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru wicedyrektorów 1990 r., syg. 78; księgi zarządzeń dyrektora, 1974-2001, syg. 79-84; wytyczne organizacyjno-programowe (organizacja roku szkolnego) 1981-2000, syg. 85-94; wykazy ulic rejonu Szkoły Podst. nr 2 1996-1997, syg. 95; plany pracy Szkoły wraz z załącznikami 1975-1999, syg. 96-107; sprawozdania statystyczne 1986-1999, syg. 108; korespondencja Szkoły z instytucjami 1956, 1982-1983, syg. 109; Patronat OTL i Jednostki Wojskowej nr 1039 1974-1987, syg. 110; 4. Dokumentacja finansowa Szkoły 1990-2001, syg. 111-126: plany i sprawozdania finansowe 1992-2001, syg. 111-119; bilanse wraz z załącznikami 1990-2000, syg. 120-126; 5. Protokoły z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Szkole 1972-1990, syg. 127-131, w tym: protokoły i sprawozdania powizytacyjne 1972-1980, syg. 127; problematyka i terminarze inspekcji Wydz. Oświaty i Wych. Urz. Miej. w Przemyślu 1981-1982, syg. 128; protokoły kontroli, wizytacji 1981-1983, syg. 129; Kontrola sanitarna 1985, 1989-1996, syg. 130; protokół z kontroli NIK z 1989 r., syg. 131; 6. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 1967-1980, syg. 132-139, w tym: sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej 1967, 1971-1972, syg. 132-133; arkusze oceny pohospitacyjnej 1977-1979, syg. 134; zestawienia uczęszczania uczniów, ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji 1975-1980, syg. 135-139; 7. Działalność organizacji szkolnych 1950, 1962, 1968-1977, syg. 140-144, w tym: podziękowania dla harcerzy ze Szkoły Podst. nr 2 1950, 1962, syg. 140; sprawozdania z pracy Samorządu Szkolnego i organizacji szkolnych (ZHP, SKO, LOP, TPPR) 1968-1972, syg. 141-142; Kronika szczepu ZHP przy Szkole 1974-1975, syg. 143; 8. korespondencja w sprawach uczniów 1962, 1983, 1988-1989, syg. 145-147; 9. Ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym 1960-1989, syg. 148-156, w tym: księgi ewidencji dzieci 1960-1984, syg. 148-154, 315; zaświadczenia innych szkół o uczęszczaniu uczniów do szkoły 1953-1989, syg. 155; zawiadomienia szkół o przekazaniu ucznia 1968, 1982, syg. 156; 10. Ewidencja uczniów 1960-2000, syg. 157-166, w tym: księgi uczniów Szkoły 1960-2000, syg. 157-165; spisy uczniów wraz z adresami zamieszkania 1979-1982, syg. 166; 11. Dokumentacja przebiegu i wyników nauczania 1945-2000, syg. 167-279, w tym: arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów urodzonych w latach 1929-1991 z lat 1945-2000, syg. 167-261; zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce 1970-1983, syg. 262-274; dzienniki lekcyjne 1997-1998, syg. 275-276; protokoły z egzaminów sprawdzających wiedzę uczniów 1969, 1971, 1988, 1990, syg. 277; świadectwa szkolne nieodebrane przez uczniów 1986, 1992-2000, syg. 278; podania stron o wydanie duplikatów świadectw szkolnych, 1966-1973, 1989 i b.daty, syg. 279; 12. Dokumentacja dot. działalności biblioteki szkolnej 1948-2001, syg. 280-282; w tym: inwentarze biblioteczne 1948-2001, syg. 280-282; praca pedagogiczna Kołem Miłośników Książki 1972-1976, syg. 283; sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w roku szk. 1975/76 syg. 284; 13. Materiały kronikarskie 1912-1999, syg. 285-312, w tym: Kronika szkolna 1912-1958, syg. 285; Kronika VI Konkursu Czytelniczego 1956-1957, syg. 286; Kronika Szkoły 1958-1974, syg. 287; Album „Nasze miasto” wykonany przez uczniów klasy IVc Szk. Podst. nr 2 1960-1967, syg. 288; kroniki „Żaków” grupy wiekowej VI-VIII kl. 1973-1976, syg. 289-290; Ksiega pamiątkowa wyróżniających się uczniów, harcerzy i rodziców 1974-1981, syg. 291; księga szkolaków 1975-1976, syg. 292; Kronika szkoły 1975-1978, syg. 293; Kronika grupy wiekowej kl. I-III „Pacholęta” 1976, syg. 294; Kronika grupy wiekowej „Żacy” VI-VIII kl. 1976-1979, syg. 295-297; kroniki szkoły 1979-1993, syg.298-299; Kronika działalności oświatowo-zdrowotnej 1988-1989, syg. 300; Kronika konkursu „nasza szkoła czysta i zdrowa” 1989-1990, syg. 301; kroniki szkoły 1992-1999, syg. 302-303; kwestionariusz do historii szkoły w latach 1939-1945 opracowany przez nauczycielkę Antoninę Kalinowicz 1962-1963, syg. 304; programy akademii szkolnych z okazji różnych rocznic 1955 r. i b. daty, syg. 305; wykazy nagród pieniężnych i książek przeznaczonych dla uczniów poszczególnych klas 1958 r., syg. 306; listy gratulacyjne i laurki przesyłane do dyrekcji szkoły z okazji Dnia Nauczyciela i Święta Kobiet 1965-1966, 1970 syg. 307; dyplomy nadawane Szkole za osiągnięcia sportowe 1994, 1996, syg. 308; dyplomy za udział w konkursach teatralno-plastycznych i innych 1994,1996, syg. 309; dyplom podziękowania dla Beaty Sobek za wzorowe przygotowanie uczestnika I Wojew. Konkursu Recytatorskiego prozy i poezji niemieckojęzycznej 1995 r., syg. 310; dyplom dla rodzica uczennicy z gratulacjami od dyrekcji szkoły za pracę społeczną, b.daty, syg. 311; Fotografia przedstawiająca grupę dziewczynek ubranych w stroje krakowskie stojących wraz z rodzicami ok. 1958 r., syg. 312; 14. Varia: wycinek prasowy dot. biografii oraz śmierci M. Wańkowicza pisarza i dziennikarza, 1974, syg. 313; Kodeks ucznia z dnia 8 VIII 1975 r., syg. 314.

Dzieje twórcy:

W Przemyślu do początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku brak było publicznej szkoły ludowej żeńskiej. Jedyną szkołą żeńską była wówczas prywatna Szkoła Wydziałowa Żeńska PP. Benedyktynek, zlokalizowana w lewobrzeżnej dzielnicy miasta – na Zasaniu. Dopiero w 1890 r. w Przemyślu powstała pierwsza publiczna szkoła żeńska, podlegająca władzom miejskim, która mieściła się jednak w prawobrzeżnej części miasta. Dzielnica Zasanie nie posiadała nadal, aż do 1912 r., publicznej szkoły żeńskiej. W roku 1912 Konwent PP. Benedyktynek odmówił utrzymywania klas równoległych w prywatnej Szkole Wydziałowej Żeńskiej, natomiast władze miasta Przemyśla odmówiły przyznania subwencji klasztorowi oraz zmuszone zostały w tej sytuacji do założenia szkoły publicznej na Zasaniu. Wynajęto budynek trzypiętrowy od właścicieli Pileckiego i Pawlisza położony u zbiegu ulic 3 Maja i Grunwaldzkiej (obecnie pl. Konstytucji). C.K. Rada Szkolna Krajowa reskryptem z dnia 28 sierpnia 1912 r. L: 10699/II zezwoliła na otwarcie szkoły jako 4 klasowej ludowej żeńskiej połączonej z I i II klasą wydziałową i powierzyła jej kierownictwo Marii Kuczyńskiej. Ponieważ budynek szkolny nie był jeszcze wykończony, nauka od 5 IX 1912 r. do 27 IX 1912 r. odbywała się w Szkole Męskiej Ludowej im. św. Jana Kantego przy ul. Grunwaldzkiej. Dopiero 28 IX 1912 r. szkoła przeniosła się do właściwego budynku. Po wybuchu I wojny światowej budynek szkoły władze wojskowe austriackie przeznaczyły na szpital nr 2 twierdzy przemyskiej. Dopiero 20 IX 1915 r. wrócił on do szkoły. W czasie oblężenia twierdzy naukę w szkole kilkakrotnie przerywano. Przy okazji zniszczona została w dużej części dokumentacja szkolna. Po 22 marca 1915 r. siedziba szkoły kilkakrotnie zmieniała lokalizację (budynek Urzędu Podatkowego, prywatna kamienica w Rynku, budynek szkoły św. Jadwigi przy ul. Ratuszowej). W dniu 18 XII 1916 r., z uwagi na brak opału do ogrzewania pomieszczeń, szkołę okresowo przeniesiono do zabudowań szkolnych PP. Benedyktynek. 19 IV 1917 r., gdy nie było już konieczne ogrzewanie sal lekcyjnych, szkoła wróciła do swojego budynku. W 1936 r. została zmieniona siedziba szkoły i przeniesiono ją od miesiąca września do Zakładu SS. Opatrzności Bożej przy ul. Krasińskiego 45. W czasie okupacji szkoła 11 razy zmieniała siedzibę z różnych powodów. W czerwcu 1941 r., czasie działań wojennych pomiędzy Niemcami a ZSRR, w budynku PP. Benedyktynek spłonął zgromadzony cały majątek szkoły – inwentarz, biblioteka i pomoce naukowe. W roku szkolnym 1943/44 szkoła mieściła się w budynku przy ul. Sienkiewicza, następnie przy ul. Wodnej w kamienicy prywatnej. W lutym 1944 r. szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Borelowskiego, a od 1 IX 1944 r. do budynku (w którym – w okresie okupacji mieściła się gestapo) przy ul. Krasińskiego 29. W październiku 1944 r. szkołę znowu przeniesiono do budynku SS. Opatrznościanek przy ul. Krasińskiego nr 41. W roku szkolnym 1946/47 siedziba szkoły mieściła się w budynku przy ul. 3 Maja 23. Od roku szkolnego 1958/59, aż do jej likwidacji w 2001 r., szkoła znajdowała się w budynkach pokoszarowych przy ul. 3 Maja 38. Placówka nosiła następujące nazwy: od 1912 r. do 1914 r. Szkoła Czteroklasowa Ludowa Żeńska połączona z I i II klasą wydziałową na Zasaniu w Przemyślu, od 1918 r. do 1921 r. Szkoła Wydziałowa Trzyklasowa Żeńska im. Klementyny Hoffmanowej połączona z Czteroklasową Szkołą Ludową w Przemyślu na Zasaniu, od 1921 r. do 1939 r. Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Żeńska Klementyny Hoffmanowej w Przemyślu, -od 1939 r. do 1944 r. Siedmioklasowa Polska Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 1 w Przemyślu, od 1944 r. do 1949 r. Publiczna Powszechna Szkoła Żeńska nr 2 im. Klementyny Hoffmanowej w Przemyślu, od 1949 r. do 2001 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemyślu. Terytorium objęte działalnością szkoły na przestrzeni lat zmieniało się. W dniu 8 IX 1965 r. do Szkoły Podstawowej nr 2 przyłączono Szkołę Podstawową nr 7 mającą siedzibę w sąsiednim budynku przy ul. 3 Maja 38 „b”. W roku szkolnym 1972/73 Szkole Podstawowej nr 2 w Przemyślu podlegała w charakterze filii dotychczas odrębna Szkoła Podstawowa w Przemyślu-Lipowicy, do której uczęszczały dzieci z tej części miasta. W związku z reformą szkolnictwa w 1998 r. Szkołę Podstawową nr 2 przeznaczono do likwidacji, a na jej bazie utworzono Gimnazjum nr 1. Oficjalnie zakończenie działalności Szkoły Podstawowej nr 2 nastąpiło 31 sierpnia 2001 r.

Daty skrajne:

1912-2001

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1912-2001.

Nazwa dawna:

Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 2 im. Klementyny Hoffmanowej w Przemyślu; Siedmioklasowa Polska Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 1 w Przemyślu; Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Żeńska im. Klementyny Hoffmanowej w Przemyślu; Szkoła Czteroklasowa Ludowa Żeńska połączona z I i II klasą wydziałową na Zasaniu w Przemyślu; Szkoła Wydziałowa Trzyklasowa Żeńska im Klementyny Hoffmanowej połączona z Czteroklasową Szkołą Ludową w Przemyślu na Zasaniu

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

315

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

315

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie