Szkoła Podstawowa Nr 4 w Przemyślu

Sygnatura
56/330/0
Daty skrajne
[1855-1874] 1875-1978
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

Szkoła Ludowa 4-klasowa im. św. Jana Kantego w Przemyślu [1855-1874] 1875-1928, sygn. 1-8, 32-34: Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1909-1921, sygn. 1-8; Kronika szkolna [1855-1874] 1875-1928, sygn. 32; Wykaz klasyfikacyjny uczniów klasy IV „b” za II półrocze roku szkolnego 1911/1912, 1912 r., sygn. 33; Zaświadczenie urodzenia ucznia wydane przez rzym. kat. Urząd Katedralny w Przemyślu, 1918 r., sygn. 34; Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa im. św. Jana Kantego w Przemyślu 1904-1939, sygn. 9-26, 35-37: Katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921-1932, sygn. 9-19; Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1932-1939, sygn. 20-26; Protokoły egzaminu nadzwyczajnego 1904, 1906, 1909-1910, 1912-1913, 1920-1926, sygn. 35; Zawiadomienie szkolne o przejściu do oddziału piątego ucznia sporządzone przez Szkołę Powszechną 7-klasową im. św. Jana Kantego w Przemyślu, 1927 r., sygn. 36; Kronika szkoły 1904-1938, sygn. 37; Publiczna Polska Szkoła Powszechna Męska w Niemieckim Przemyślu 1939-1941, sygn. 27-28, 38: Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce kl. I-VII 1939-1941, sygn. 27-28; Świadectwo szkolne ucznia wystawione przez 7-kl. Polską Publiczną Szkołę Powszechną w Niemieckim Przemyślu, 1941 r., sygn. 38; Publiczna Polska Szkoła Powszechna Męska im. św. Jana Kantego w Przemyślu 1941-1944, sygn. 29-31: Księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce kl. I-VII, 1941-1944, sygn. 29-31; Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Męska nr 4 im. św. Jana Kantego w Przemyślu 1944-1950, sygn. 39-49: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1944-1950, sygn. 39-41; sprawozdania statystyczne oraz projekty organizacji szkoły 1945-1948, sygn. 42; arkusze ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944-1950, sygn. 43-47; świadectwa szkolne uczniów wystawione przez 7-kl. Szkołę Powszechną im. św. Jana Kantego w Przemyślu, 1945 r.; Szkoła Podstawowa Nr 4 w Przemyślu 1948-1978, sygn. 50-92: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1948-1978, sygn. 50-60; Dokumentacja organizacyjna Szkoły: Sprawozdania statystyczne oraz projekty organizacji szkoły 1948-1950, sygn. 61; Dokumentacja majątkowa Szkoły: Księga inwentarzowa 1957-1962, sygn. 62; Działalność organizacji szkolnych 1972-1977, sygn. 63-64: Sprawozdania drużyny zuchowej i harcerskiej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu 1972-1974, 1976-1977, sygn. 63; Sprawozdania z działalności Szkolnej Kasy Oszczędności przy Szkole Podst. Nr 4 w Przemyślu 1973, sygn. 64; Dokumentacja kółek zainteresowań w Szkole: Sprawozdania z działalności kółka fotograficznego w Szkole Podst. Nr 4 w Przemyślu w roku szk. 1975-1976, sygn. 65; Zaświadczenia i poświadczenia przedkładane przez uczniów 1955-1956, 1971, sygn. 66-67; Ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym: Listy urodzonych w latach 1928-1940 dzieci w wieku szkolnym 1937-1954, sygn. 68; Dokumentacja przebiegu i wyników nauczania 1945-1964, sygn. 69-90: Arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce kl. I-VII, 1945-1964, sygn. 69-85; Świadectwa szkolne i zaświadczenia o ukończeniu Szkoły 1952-1974 i b. daty, sygn. 86-90; Świadectwa ukończenia innych szkół: Świadectwo o ukończeniu pierwszej klasy wystawione przez Publiczną Szkołę Powszechną nr 2 w Sierpcu 1959 r., sygn. 91; Dokumentacja dotycząca działalności biblioteki szkolnej: Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej, 1973 r., sygn. 92.

Dzieje twórcy:

Na podstawie dekretu C.K. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 26 V 1875 r. L: 6899, dotychczasowa Szkoła Trywialna w Przemyślu, istniejąca od roku 1855 została przekształcona w Czteroklasową Szkołę Etatową Pospolitą Męską w Przemyślu. W okresie swojej działalności Szkoła Trywialna kilkakrotnie zmieniała siedzibę. Początkowo była zlokalizowana w dzielnicy Lwowskie Przedmieście, a w 1861 r. przeniesiono ją do dzielnicy Zasanie. Ostatnią siedzibą Szkoły Trywialnej przed jej reorganizacją w 1875 r. była kamienica przy trakcie wiedeńskim (obecnie ul. Trzeciego Maja) pod liczbą konskrypcyjną 45, stanowiąca własność Zielonki. W budynku tym została także zlokalizowano utworzona w tym samym roku Czteroklasowa Szkoła Etatowa Pospolita Męska. Pierwszym jej dyrektorem został mianowany Jarosław Bielawski. W roku 1876 w szkole pobierało naukę 179 chłopców. Z dniem 1 września 1878 r. szkołę przeniesiono z Zasania do prawobrzeżnego Przemyśla, do budynku przy ul. Wodnej pod liczbą konskrypcyjną 58. Na polecenie C.K. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 17 VII 1890 r. L: 11.920, na czas organizacji szkół żeńskich, przydzielono trzy klasy Szkoły 4-klasowej Męskiej pod zarząd Szkoły 6-klasowej Męskiej. W roku szkolnym 1891/92, zgodnie z poleceniem C.K. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 17 X 1891 r. L: 20.319, C.K. Rada Szkolna Okręgowa oddzieliła Szkołę 4-klasową Męską od Szkoły 6-klasowej Męskiej. Szkoła 4-klasowa zajęła wówczas lokale wynajęte w kamienicy Emila Piskorza w Rynku. Z dniem 1 września 1893 roku szkoła przeniosła się do nowozbudowanego własnego gmachu, mieszczącego się na Zasaniu przy ul. Węgierskiej pod liczbą konskrypcyjną 549. Otrzymała także jako patrona św. Jana Kantego, w związku z czym jej nazwie nadano zapis: 4-klasowa Szkoła Męska im. św. Jana Kantego w Przemyślu. Do szkoły uczęszczali chłopcy z dzielnicy Zasanie, a wśród nich Polacy, Ukraińcy i Żydzi. W roku szkolnym 1894/95 uczęszczało do niej 375 uczniów. W latach 1912-1914 funkcjonowała filia szkoły zlokalizowana na przedmieściu Lipowica, stanowiącym północno-zachodnią część dzielnicy Zasanie. Uczyli się w niej uczniowie klas I-II zamieszkali w tym rejonie miasta. Po wybuchu I wojny światowej austriackie władze wojskowe przeznaczyły budynek szkolny na szpital dla żołnierzy – obrońców Twierdzy Przemyśl. Wskutek walk załogi twierdzy z oblegającymi Rosjanami oraz wybuchających epidemii szkoła była zamknięta. Dopiero 22 września 1915 roku mógł się rozpocząć kolejny rok szkolny. W roku szkolnym 1921/22 organizację szkoły dostosowano do przepisów Dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 II 1919 r. o obowiązku szkolnym. W związku z tym w szkole utworzono klasę szóstą, a jej nazwę zmieniono na: Szkoła Powszechna 6-klasowa Męska im. św. Jana Kantego w Przemyślu. Kolejna zmiana nazwy placówki nastąpiła w roku szkolnym 1922/23, kiedy ustalono ją w brzmieniu: Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa Męska im. św. Jana Kantego w Przemyślu. W roku szkolnym 1924/25 władze oświatowe zezwoliły, aby szkoła służyła jako „szkoła ćwiczeń” dla uczennic Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Przemyślu. We wrześniu 1932 r. uruchomiono filię szkoły zlokalizowaną w budynku przy ul. Borelowskiego zakupionym przez władze miejskie. Filia funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej. Uczęszczali do niej przeważnie uczniowie klas I-V zamieszkali we wschodniej części dzielnicy Zasanie. W początkowym okresie okupacji niemieckiej, od października 1939 r. do czerwca 1941 r., szkoła prowadziła działalność posługując się nazwą: Publiczna Polska Szkoła Powszechna Męska w Niemieckim Przemyślu. Po zajęciu przez Niemców w czerwcu 1941 r. prawobrzeżnej części miasta, okupowanej dotychczas przez Związek Radziecki, funkcjonowała ona natomiast od września 1941 r. jako: Publiczna Polska Szkoła Powszechna Męska im. św. Jana Kantego w Przemyślu. Pod koniec lipca 1944 r. do opuszczonego przez Niemców miasta wkroczyły wojska radzieckie, a szkołę przejęła polska administracja. We wrześniu 1944 r. rozpoczęto w niej naukę w nowym roku szkolnym 1944/45. Szkoła funkcjonowała do czerwca 1948 r. pod nazwą: Siedmioklasowa Szkoła Powszechna Męska nr 4 im. św. Jana Kantego w Przemyślu. Na początku roku szkolnego 1948/49, na podstawie Instrukcji Ministra Oświaty z 4 V 1948 r. przekształcono ją w Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego Nr 4 im. św. Jana Kantego w Przemyślu. W latach 1957-1958 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Przemyślu uległa przekształceniu ze szkoły męskiej w szkołę koedukacyjną. Przeniesiono do niej w związku z tym część uczennic uczęszczających dotąd do Szkoły Podstawowej nr 2 i do Szkoły Podstawowej nr 10 w Przemyślu. Z początkiem roku szkolnego 1966/67 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu utworzono klasę ósmą, dostosowując w ten sposób organizację szkoły do przepisów Ustawy z dnia 15 VII 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. W okresie działalności placówki granice jej obwodów szkolnych ulegały częstym zmianom. Obwód szkolny Szkoły Podstawowej Nr 4 w roku szkolnym 1977/78 obejmował następujące ulice: M. Buczka, Z. Dorosz, Długosza, Grzegorza z Sanoka, Grunwaldzką (lewą stronę), I. Krasickiego, Kremera, Karłowicza, Kasprowicza, Poniatowskiego, Rzewuskiego, Rzeczną, H. Sawickiej, Stojałowskiego, Szczęsną, Waryńskiego, Wieniawskiego, Wybrzeże Kościuszki, Żeromskiego. Budynek szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 17 poddano w 1977 r. remontowi kapitalnemu, w związku z czym uczniowie pobierali naukę w trzech budynkach: II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Marchlewskiego (obecnie ul. św. Jana), Młodzieżowego Domu Kultury ul. H. Sawickiej (obecnie ul. św. Józefa) i Państwowej Szkole Muzycznej przy ul. Pstrowskiego (obecnie ul. Glazera) obok kościoła Salezjanów. W związku z przewidywanym wdrożeniem reformy szkolnictwa (utworzenie szkół 10-letnich) w latach 1978-1980, planowano umieszczenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marchlewskiego 10 (II LO miało być przeniesione do budynku przy ul. Basztowej, gdzie znajdowało się Centrum Doskonalenia Nauczycieli). W rzeczywistości jednak w budynku przy ul. Buczka (obecnie ul. Piotra Skargi) zorganizowano we wrześniu 1978 r. Szkołę Podstawową Nr 10, pozostawiając tam większość dotychczasowej kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej Nr 4. Obwód szkolny nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr 10 posiadał granice odpowiadające obwodowi dawnej Szkoły Podstawowej Nr 4. Równocześnie w budynku dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marchlewskiego 10 zorganizowano nową Szkołę Podstawową nr 4, do której skierowano część kadry nauczycielskiej zatrudnionej poprzednio w Szkole Podstawowej Nr 10 mieszczącej się w budynku przy ul. Marchlewskiego 42 (obecnie ul. św. Jana 32).

Daty skrajne:

[1855-1874] 1875-1978

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1855-1874, 1875-1978.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

93

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

92

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
spis roboczy Tak