Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne powiatu jarosławskiego - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
56/359/0
Daty skrajne
1949-1964
Liczba serii
25
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Konstantego Rokossowskiego w Bobrówce: akta organizacyjne, protokoły zebrań, ewidencja członków, dokumenty rachunkowe, akta dot. likwidacji.1949-1964, sygn. 1-9; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. XX Zjazdu KPZR w Budzyniu: akta dot. organizacji i likwidacji1952, 1964, sygn. 10-11; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Chołyńcu: akta dot. organizacji i likwidacji 1952, 1964, sygn. 12-13; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Kłos” w Cieplicach: akta organizacyjne, plany gospodarcze, sprawozdania finansowe, rejestr członków, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 14-25; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Zwycięstwo”w Czerniówce: akta dot. organizacji i likwidacji 1953-1965, sygn. 26-27; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Pokój” w Grobowcu akta dot. organizacji i likwidacji 1952-1964, sygn. 28-29; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. K. Marksa w Korzenicy: akta dot. likwidacji 1964, sygn. 30; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.1 Maja w Kramarzówce: akta organizacyjne, protokoły zebrań, plany gosp., sprawozdania księgi ewidencji 1954-1958, sygn. 31-42; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. T. Kościuszki w Laszkach: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1950-1957, sygn. 43-44; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Krajowego Zjazdu Spółdzielni Produkcyjnych w Leżachowie: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 45-46; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Lepsze Jutro” w Łazach: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 47-48; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Przyszłość” w Makowisku: ewidencja członków, księga rozliczeń, akta dot. likwidacji 1950,1964, sygn. 49-57; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im 1 Maja w Miękiszu Nowym: akta organizacyjne, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 58-59; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Wolność” w Miękiszu Starym: protokoły zebrań członków, plany i sprawozdania gosp., księgi ewidencji, księgi inwentarzowe, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 60-79; Rolnicze Zrzeszenie. Spółdzielcze im. „Frontu Narodowego” w Ostrowie: akta dot. organizacji, plan gospodarczy, sprawozdanie, akta dot. likwidacji 1953-1964, sygn. 80-84; Rolnicza Spółdzielnia im. PKWN w Ryszkowej Woli: akta organizacyjne i dotyczące zakończenia likwidacji 1950-1964, sygn. 85-86; Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nowy Świat” w Sieniawie: akta organizacyjne, bilans likwidacyjny 1953-1964, sygn. 87-88; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. B. Bieruta w Sośnicy: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1949-1964, sygn. 89-90; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Marcelego Nowotki w Świętem: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1952-1964, sygn. 91-92; Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza „Jedność” w Tuchli: akta organizacyjne, protokoły zebrań, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, plany gosp. ewidencja członków, akta dot. likwidacji 1950-1964, sygn. 93-103, Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Tuczempach: 1956-1959, sygn. 104-106, akta organizacyjne, protokoły zebrań, sprawozdania gospodarcze. Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen. Karola Świerczewskiego w Wysocku: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1950, 107-108; Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im.22 Lipca w Zabłotcach: akta organizacyjne, bilans likwidacyjny 1952-1946, sygn. 109-110; Rolniczy Zespół Spółdzielczy im.1 Maja w Zaleskiej Woli: akta organizacyjne i dot. likwidacji 1951-1964, sygn. 111-112; Zrzeszenie Uprawy Ziemi im. A. Mickiewicza w Zapałowie: akta organizacyjne, bilans likwidacji 1949-1965, sygn. 113-114.

Dzieje twórcy:

Tworzenie się rolniczych spółdzielni produkcyjnych nastąpiło w latach pięćdziesiątych. Podstawą prawną zawiązujących się i działających spółdzielni była ustawa z dnia 29 X 1920 roku. Określała ona zasady zakładania spółdzielni w Polsce Ludowej kierowano się wytycznymi Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc chłopska”, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 21 V 1948 roku o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami ustawy z roku 1920 każda spółdzielnia powinna mieć swój statut zatwierdzony przez właściwy terytorialnie sąd. Na podstawie nie licznych statutów zachowanych w zbiorze szczątków zespołów stwierdzić można, że podstawowym celem spółdzielni było: a) zrzeszanie członków dla wspólnej pracy uprawiania ziemi, b) podnoszenie wydajności pracy poprzez należyte wykorzystywanie traktorów i narzędzi rolniczych oraz stosowanie racjonalnego płodozmianu, c) podnoszenie dochodów gospodarstwa rolnego i swojego dobrobytu. Do realizacji statutowych zadań potrzebna była odpowiednia organizacja spółdzielni. Najwyższą władzą spółdzielni było Ogólne Zebranie członków. Uchwalało ono i w razie potrzeby zmieniało statut spółdzielni, wybierało członków Zarządu i przewodniczącego spółdzielni oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Zebranie Ogólne zatwierdzało przedstawione przez Zarząd roczne plany produkcyjne, kwartalne plany pracy, decydowało o ważniejszych pożyczkach spółdzielni, zatwierdzało opracowywane przez Zarząd normy pracy i tabelę przeliczeń rozmaitych rodzajów robót na dniówki obrachunkowe, ustalało przedstawiony przez Zarząd wewnętrzny regulamin spółdzielni. Ogólne Zebranie Zwyczajne zwoływane było przez przewodniczącego spółdzielni przynajmniej raz w miesiącu. Natomiast w wyjątkowych przypadkach przewodniczący na żądanie 1/3 członków lub na polecenie Powiatowego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska ”podjętej w przypadku działalności niezgodnej ze statutem. W czasie pomiędzy Ogólnymi Zebraniami członków działalnością spółdzielni kierował Zarząd. Do jego zadań należało: a) opracowywanie rocznego planu produkcyjnego, kwartalnego planu pracy oraz planu dochodów i wydatków spółdzielni, b) dbanie o powiększenie dochodów i majątku spółdzielni przez rozszerzenie i ulepszenie upraw, c) rozwijanie hodowli spółdzielczej, d) zawieranie w imieniu spółdzielni kontraktów na produkcję roślin przemysłowych i żywca, e) korzystanie z pomocy instruktorskiej, dostarczonej przez państwo, f) pomaganie członkom spółdzielni w rozwoju ich gospodarstw. Działalność gospodarczą i finansową Zarządu kontrolowała Komisja Rewizyjna. Przeprowadzała ona, co najmniej raz na kwartał kontrolę prac Zarządu. Na Zebraniu Ogólnym Komisja Rewizyjna składała sprawozdanie ze swojej działalności oraz wyników kontroli Zarządu. W razie stwierdzenia nadużyć mogła postawić wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego. Sąd Koleżeński miał za zadanie rozstrzygać sprawy związane z naruszaniem statutu przez członków. Również za swoją działalność odpowiadał przed Zebraniem Ogólnym. W powiecie jarosławskim rolnicze spółdzielnie produkcyjne były zakładane w latach 1949–1954. Spółdzielnie istniejące w powiecie posiadały organizację zgodną z ogólnymi zasadami organizacyjnymi spółdzielczości produkcyjnej, w Polsce Ludowej. Szczegółów odnoszących się do struktur organizacyjnych i działalności poszczególnych organów władzy pojedynczych spółdzielni nie można ustalić ze względu na szczątkowość zachowanych materiałów archiwalnych. Spółdzielnie produkcyjne podobnie jak w całym kraju również i w powiecie jarosławskim nie istniały długo. W latach 1957–1964 nastąpiło ich rozwiązanie. W skutek rozwiązania wkłady gruntowe byłych członków powracały do nich jako własność, zaś fundusze spółdzielni ulegały podziałowi. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Wojtanowska, Przemyśl 1982]

Daty skrajne:

1949-1964

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1964, 1949-1964, 1949-1964.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

114

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

114

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie