Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 58 w Krzemieńcu Wołyńskim

Sygnatura
56/591/0
Daty skrajne
1930
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Informacje i zarządzenia ogólne Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 1; Ogłoszenia o podziale powiatu dubieńskiego, krzemienieckiego oraz zdołbunowskiego na obwody głosowania; sygn. 2; Ogłoszenia kandydatów poselskich i senatorskich; sygn. 3; Powołanie Komisarza Wyborczego; sygn. 4; Skład osobowy Okręgowych Komisji Wyborczych; sygn. 5; Skład personalny i zmiany obwodowych komisji wyborczych (listy przewodniczących i ich zastępców, członków i ich zastępców); sygn. 6; Protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 7; Protokoły czynności Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z zestawieniem wyników głosowania; sygn. 8; Protokoły posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych; sygn. 9; Protokoły czynności Obwodowych Komisji Wyborczych okręgu wyborczego nr 58; sygn. 10; Obwieszczenie o wynikach wyborów w okręgu; sygn. 11; Generalny Komisarz Wyborczy (korespondencja dotycząca przeprowadzenia wyborów); sygn. 12; Okręgowy Komisarz Wyborczy (korespondencja dotycząca przeprowadzenia wyborów); sygn. 13; Urząd Wojewódzki (korespondencja dotycząca przeprowadzenia wyborów); sygn. 14; Starostwo Dubieńskie korespondencja w sprawie dostarczania akt wyborczych); sygn. 15; Starostwo Krzemienieckie (korespondencja w sprawie dostarczania akt wyborczych); sygn. 16; Starostwo Zdołbunowskie (korespondencja w sprawie dostarczania akt wyborczych); sygn. 17; Reklamacje (nieujęcie w spisach wyborczych); sygn. 18; Odwołania od decyzji obwodowych komisji wyborczych w sprawie umieszczenia w spisach wyborczych; sygn. 19; Akta ogólne (zaświadczenia o zatrudnieniu przy wyborach, zatwierdzenie rachunków poniesionych kosztów przy pracy w komisjach wyborczych); sygn. 20; Grzywny (w związku z nieobecnością na posiedzeniach komisji); sygn. 21; Dziennik podawczo-wykonawczy na rok 1930/31; sygn. 22; Księga doręczeń; sygn. 23.

Dzieje twórcy:

20.02.1919 roku Tymczasowy Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski przekazał swoją władzę Sejmowi Ustawodawczemu, którego głównym zadaniem było przygotowanie nowej konstytucji. Została ona uchwalona 17.03.1921 roku. Na jej mocy władzę ustawodawczą przekazano sejmowi i senatowi. W oparciu o konstytucję marcową i ordynacje wyborcze wprowadzono 5-przymiotnikowe prawo wyborcze. W wyborach do sejmu przysługiwało ono każdemu obywatelowi, który ukończył 21 lat, a do senatu - 30 lat, z wyjątkiem wojskowych w służbie czynnej. Sejm składał się z 444 posłów, senat zaś ze 111 senatorów. Kadencja parlamentu trwała 5 lat. Rozwiązanie sejmu przed upływem kadencji mogło nastąpić na mocy decyzji prezydenta, podjętej za zgodą 3/5 ustawowej liczby członków senatu. W razie rozwiązania sejmu, rozwiązaniu podlegał również senat. 2.08.1926 roku został uchwalony projekt zmian i uzupełnień konstytucji marcowej. Funkcje sejmu i senatu zostały ograniczone na korzyść prezydenta. Ponieważ sejm wybrany w 1928 roku został 30.08.1930 roku rozwiązany przez prezydenta przed upływem kadencji, rozpisano nowe wybory, które zostały zarządzone na dzień 16.11.1930 roku, zaś do senatu na dzień 23.11.1930 roku. Dla przeprowadzenia wyborów obszar Rzeczypospolitej Polskiej został podzielony na okręgi wyborcze, zaś każdy okręg na obwody głosowania. W celu prawidłowego przeprowadzenia wyborów powołano powiatowe, okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. Nadzór nad czynnościami komisji sprawował Generalny Komisarz Wyborczy, który został mianowany na wniosek Prezesa Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza składała się z Generalnego Komisarza Wyborczego jako przewodniczącego oraz 8 członków. W skład okręgowej komisji wyborczej wchodził przewodniczący oraz 5 członków. Przewodniczącym był sędzia urzędujący w okręgu wyborczym. Przy komisji tej ustanowiony był Komisarz Wyborczy mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Obwodowa komisja wyborcza składała się z przewodniczącego i członków. Mandat Generalnego Komisarza Wyborczego wygasał na mocy prawa w dniu zarządzenia wyborów do następnego sejmu, zaś mandaty przewodniczących i członków komisji wyborczych wraz z ukończeniem czynności wyborczych, zleconych tym komisjom. Dla każdej miejscowości sporządzane były przez urzędników gmin spisy wyborców. Spisy były wykładane do przejrzenia w obwodowych komisjach wyborczych przez 6 godzin. Reklamacje były przyjmowane tylko w języku polskim. Przyjęcie reklamacji w języku ruskim (ukraińskim), żydowskim, niemieckim czy czeskim było niezgodne z prawem. Kandydatury poselskie składane były na ręce przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej. Mogły być one zgłoszone tylko za zgodą kandydata. Zgłoszenie było podpisane najmniej przez 50 wyborców. Przeprowadzenie aktu głosowania należało do obwodowych komisji wyborczych. Komisje te ze swoich czynności sporządzały protokół, który łącznie z kartami do głosowania oraz ze spisami wyborców był wysyłany do okręgowej komisji wyborczej. Następnie okręgowa komisja wyborcza, po ustaleniu wyników głosowania w całym okręgu sporządzała protokół, ogłaszała dane z wyborów w dziennikach a następnie dla każdego z wybranych posłów wystawiała list wierzytelny. Protokół okręgowej komisji wyborczej przesyłany był Generalnemu Komisarzowi Wyborczemu. Dzień głosowania do senatu był wyznaczony na następną niedzielę po dniu wyborów do sejmu. Wybory senatorów odbywały się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy, zawierającej ordynację wyborczą do sejmu. W związku z wyborami przeprowadzonymi w 1930 roku utworzono 64 okręgi wyborcze. W województwie Wołyńskim został utworzony Okręg Wyborczy nr 58 w Krzemieńcu obejmujący powiat krzemieniecki, dubieński i zdołbunowski. Dekretem z dnia 8.09.1930 roku Nr 18/wyb./30. Minister Spraw Wewnętrznych mianował Starostę Powiatowego w Dubnie Adama Kańskiego Komisarzem Wyborczym. Natomiast przewodniczący i zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych na terenie Okręgu zostali mianowani na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej w dniu 14.04.1930 roku. Posiedzenie, celem ustalenia wyniku wyborów w Okręgu nr 58 odbyło się 19.11.1930 roku. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania – 261 282 było złożonych głosów 179 166. Według obliczeń ustalono, że lista nr 1 BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem) otrzymała 5 mandatów. Jeśli chodzi o zgłoszone listy kandydatów do wyborów to w roku 1930 z okręgu wyborczego nr 58 w m. Krzemieńcu, zostały zgłoszone następujące listy kandydatów: nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, nr 11 Ukraiński i Białoruski Wyborczy Blok – Ukrainkyj i Białoruskyj Wyborczyj Blok, nr 17 Blok Obrony Praw Narodowości Żydowskiej w Polsce, nr 22 Ukraiński Blok Włościański, nr 23 Ukraynska Żeleńsko-Robotnicza-Socjalistyczna Jednist (Se.-Rob.-Jedost.) „ Jedniść Praciujuczych Soła i Mista”. Listy nr 1, 11, 17 zgłosiły swoje przystąpienie do państwowych list kandydatów, natomiast listy nr 22, 23 nie zgłosiły swego przystąpienia. Lista nr 23 została poddana ekspertyzie kaligraficznej. Po szczegółowym zbadaniu stwierdzono, że podpisy w 90 % były zrobione jedną i tą samą ręką. Poza tym przy zbieraniu podpisów na listę dopuszczano się nadużyć, a mianowicie: lista była przez wyborców podpisana in blanco, gdyż nazwiska kandydatów na posłów do sejmu były umieszczane po podpisaniu listy przez wyborców; znaczna część podpisów na liście została sfałszowana, gdyż nazwiska wyborców, umieszczone na liście, jak to wykazało badanie należą do fikcyjnych osób nigdy nie zamieszkałych na podanym terenie i nikomu nieznanych; wyborców wpisano na listę bez ich zgody; listę podpisały osoby nie mające praw wyborczych. [Na podstawie wstępu do inwentarza oprac. L. Domaradzka, Przemyśl 1992]

Daty skrajne:

1930

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.11

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.11

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół zmikrofilmowany - nr mkrf. 56/2921–56/2943