Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Lubaczowie

Sygnatura
56/592/0
Daty skrajne
1944-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wykazy nieruchomości opuszczonych [1944] 1947-1948; sygn. 1; Ewidencja nieruchomości czynszowych i mieszkań majątków opuszczonych 1945; sygn. 2; Ewidencja nieruchomości czynszowych i mieszkań (nie zajętych, zniszczonych, nie nadających się do użytku) 1945; sygn. 3; Sprawozdania z czynności Referatu Ewidencyjno-Szacunkowego 1947-1948; sygn. 4; Miesięczne wykazy obrotów niektórych nieruchomości i wykazy globalne nieruchomości znajdujących się pod zarządem Okr. Urzędu Likwidacyjnego 1947-1948; sygn. 5; Miesięczne wykazy dotyczące zmian w stanie ewidencyjnym zabezpieczenia nieruchomości i przedsiębiorstw oraz na stanie zabezpieczenia majątku ruchomego 1947-1949; sygn. 6; Miesięczne wykazy wartościowe przekazanych nieruchomości i globalne wykazy wartościowe nieruchomości znajdujących się w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 1947-1948; sygn. 7; Zestawienie opisanych nieruchomości 1947-1948; sygn. 8; Wykazy nieruchomości reprywatyzowanych 1947-1948; sygn. 9; Sprawozdania miesięczne z akcji sprzedaży ruchomości oraz akcji ewidencyjno-szacunkowej 1947-1948 [1949]; sygn. 10; Miesięczne wykazy ujętego ewidencyjnie i rozprowadzonego majątku ruchomego 1947-1948 [1949]; sygn. 11; Sprawozdania miesięczne dotyczące opisów nieruchomości rolnych i sporządzanie protokołów ewidencyjno-szacunkowych ruchomości 1947-1948; sygn. 12; Akta Cegielni Parowej w Baszni Dolnej pow. Lubaczów 1946-1950; sygn. 13; Akta Młyna Gospodarczego w Cieszanowie, pow. Lubaczów 1947-1950; sygn. 14; Akta Browaru Parowego w Dzikowie 1945-1950; sygn. 15; Akta Młyna Motorowo - Gazowego w Dzikowie Starym - pow. Lubaczów 1944-1951; sygn. 16; Akta Młyna Motorowo - Gazowego w Dzikowie Starym - pow. Lubaczów 1945-1951; sygn. 17; Akta Cegielni Futory pow. Lubaczów 1945-1949; sygn. 18; Akta Okręgowej Mleczarni Spółdzielczej w Lubaczowie 1946-1949; sygn. 19; Akta Młyna w Nowej Grobli 1944-1949; sygn. 20; Akta Młyna z Tartakiem w Oleszycach 1944-1949; sygn. 21; Akta Młyna Barszcza i S-ka w Oleszycach Starych pow. Lubaczów 1945-1951; sygn. 22; Akta Dachówczarni Libera Herscha w Oleszycach Starych 1947; sygn. 23; Akta Młyna Majera Friedmana w Oleszycach Starych 1947-1949; sygn. 24; Akta Młyna Majera Wodnego Werchrata, pow. Lubaczów 1944-1951; sygn. 25; Akta Cegielni Wielkie Oczy, pow. Lubaczów 1945-1949; sygn. 26.

Dzieje twórcy:

Dekret z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich powołał do życia Główny Urząd Likwidacyjny, Okręgowe Urzędy Likwidacyjne, które obejmowały zakresem działania obszar właściwych województw. Podlegały one Prezesowi Rady Ministrów i kontynuowały działalność Wojewódzkich Urzędów. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Rzeszowie miał w powiatach swe biura obwodowe (w Przemyślu, w Jarosławiu, w Lubaczowie i Przeworsku). Do zakresu działania biur obwodowych należało zabezpieczenie majątków opuszczonych, kontrola i sporządzanie inwentarzy tych majątków, dzierżawienie majątku i sprzedaż nieruchomości. Zakres działania urzędów likwidacyjnych został z biegiem czasu poszerzony o kompetencje wykonywania orzeczeń o przepadku mienia wydawany przez sądy powszechne, wojskowe i komisje specjalne do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. Ustawa z dnia 18.11.1948 roku o zmianie rejonizacji, zakresie działania urzędów likwidacyjnych tworzy Rejonowe Urzędy Likwidacyjne jako władze pierwszej instancji i Okręgowe Urzędy Likwidacyjne jako władze drugiej instancji. W świetle wymienionej ustawy Rejonowy Urząd Likwidacyjny dzielił się na: Dział Ogólny, Dział Likwidacyjny i Dział Egzekucyjny. Rejonowe Urzędy Likwidacyjne istniały do czasu wydania uchwały nr 223 Rady Ministrów z dnia 17.06.1951 roku w sprawie terminów zniesienia Okręgowych i Rejonowych Urzędów Likwidacyjnych włączając zakres ich działania do zadań Prezydiów Wojewódzkich i Powiatowych Rad Narodowych w granicach ich właściwości terytorialnej. [Na podstawie notatki do inwentarza oprac. R. Sikora, Przemyśl 1986]

Daty skrajne:

1944-1951

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.19

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.18

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak