Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa w Radymnie

Sygnatura
56/601/0
Daty skrajne
1935-1939, 1946-1953
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Radymnie, 1935-1939, 1946-1950, sygn. 1-8 - statystyka szkoły, księgi ocen okresowych postępów, katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce; Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa w Radymnie, 1948-1953, sygn. 9-27 - protokoły z konferencji Rady Pedagogicznej, księga zarządzeń, plany pracy organizacji młodzieżowych, statystyka szkoły, wykazy nauczycieli, przydziały czynności dla nauczycieli i rozkłady zajęć, statystyka uczniów, sprawozdania z wizytacji oraz zarządzenia powizytacyjne, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce, katalogi klasyfikacyjne okresowe, półroczne, roczne, świadectwa ukończenia nauki uczniów wydziału krawieckiego, protokoły egzaminów klasyfikacyjnych szkoły zawodowej I stopnia wydziału krawieckiego, preliminarz budżetowy; Zasadnicza Szkoła Metalowa w Radymnie, 1950-1953, sygn. 28-44 - protokoły z narad roboczych, plan pracy szkoły, statystyka szkoły, wykazy miesięczne o zatrudnieniu nauczycieli, sprawozdania opisowe z działalności, z wizytacji oraz zarządzenia powizytacyjne, katalogi klasyfikacyjne okresowe, półroczne, roczne, protokoły egzaminów kwalifikacyjnych specjalności: ślusarz narzędziowy, ślusarz maszyn rolniczych, egzaminy końcowe, terminy egzaminów, skład komisji, ogłoszenia, preliminarz budżetowy, sprawozdania finansowe.

Dzieje twórcy:

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Radymnie powstała 15.01.1936 roku. Obejmowała ona 3-letni cykl nauczania. Podstawą przyjęcia było świadectwo szkoły powszechnej. Jak sama nazwa wskazuje była to szkoła dokształcająca, w której klasy były ogólnozawodowe. Uczęszczali do nich uczniowie reprezentujący różne zawody, którzy naukę zawodu pobierali u właścicieli prywatnych warsztatów rzemieślniczych, a w szkole uzupełniali wiadomości z dziedziny przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznego przygotowania do pracy zawodowej. W związku z tym, że szkoła była przeznaczona dla młodzieży pracującej, zajęcia odbywały się popołudniu i trwały 3 dni w tygodniu. Od chwili powstania była to szkoła męska. Tak było aż do 1939 roku. Wówczas to z dniem 1.09.1939 roku szkoła przerwała swoją działalność, którą wznowiła 1.09.1946 roku na podstawie pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie Nr III 12643 1946/9 z dnia 20.07.1946 roku. Od tego momentu szkoła była już szkołą koedukacyjną. Jako nowo zorganizowana posiadała ona tylko jedną klasę ogólną. W roku szkolnym 1948/49 nastąpiła reorganizacja szkoły na „Publiczną Średnią Szkołę Zawodową”. W myśl przepisów ustawy z dnia 10.02.1949 roku o zmianie naczelnych władz gospodarki narodowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.06.1949 roku w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, szkoła podlegała bezpośrednio Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie, która z kolei była jednostką podporządkowaną Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego w Warszawie. Szkoła ta była typową szkołą o charakterze zawodowym. Jej organizacja opierała się wyłącznie na klasach krawieckich, do których uczęszczała młodzież niepracująca. Nauka trwała 3 lata i odbywała się w godzinach od 8:00 do 17:00 6 dni w tygodniu. Sale wykładowe mieściły się w budynku publicznej szkoły powszechnej zaś pracownia krawiecka w osobnym własnym budynku, klasa I bowiem zorganizowana była jako publiczna średnia szkoła krawiecka z własnym warsztatem szkoleniowo-twórczym. W klasie I młodzież uczyła się bieliźniarstwa, w klasie II lekkiej krawiecczyzny, w klasie III ciężkiej krawiecczyzny. Ten podział przy niewłaściwych metodach nauczania, braku maszyn i pomocy naukowych stwarzał fikcję szkoły krawieckiej. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1949 roku. W roku szkolnym 1950/1951 szkoła posiadała wspólną administrację z Państwową Zasadniczą Szkołą Mechaniczną. Była to szkoła dwuletnia, posiadająca tylko jeden wydział mechaniczny, który zorganizowany został 1.09.1950 roku. W roku szkolnym 1951/52 nastąpiła zmiana nazwy Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na Państwową Średnią Szkołę Zawodową oraz Państwowej Zasadniczej Szkoły Mechanicznej na Zasadniczą Szkołę Metalową. Zmiana nazw tych szkół nie pociągnęła za sobą zmian organizacyjnych. Zasadnicza Szkoła Metalowa posiadała jedną klasę I i dwie klasy II o różnych specjalnościach. Klasa I posiadała specjalność ślusarza maszyn rolniczych a klasa II - ślusarza maszynowego. Klasa III o specjalności krawiectwo ciężkie damskie i męskie Państwowej Średniej Szkoły Zawodowej oraz dwie klasy II - metalowe były klasami wygasającymi. W roku szkolnym 1952/1953 szkoła posiadała tylko dwie klasy o specjalności ślusarza maszyn rolniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywała się we własnych warsztatach oraz w warsztatach POM-u i PGR-u w Radymnie. [Na podstawie notatki do inwentarza, oprac. L. Kwaśniak, Przemyśl 1984]

Daty skrajne:

1935-1939, 1946-1953

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-1939, 1946-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.17

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.17

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie