Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Brzozowie

Sygnatura
56/605/0
Daty skrajne
1928-1951
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Brzozowie, 1928-1938, sygn. 1-7 - katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi, księgi ocen okresowych postępów oraz świadectwa ukończenia szkoły; Polska Szkoła Zawodowa dla Uczniów Rzemieślniczych i Kupieckich w Brzozowie, 1940-1944, sygn. 8-12 - katalog klasyfikacyjny, świadectwa końcowe (odpisy); Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Brzozowie, 1930-1947, sygn. 13-21 - katalogi klasowe i klasyfikacyjne, księga ocen okresowych postępów, protokoły z egzaminów dla eksternistów; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Brzozowie, 1947-1951, sygn. 22-44 - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, kronika szkoły, książka zarządzeń, protokoły przekazania kierownictwa, plany działalności szkoły, plany wychowawcze, plany pracy organizacji młodzieżowych, statystyka szkoły, przydziały czynności dla nauczycieli i plany godzin, księga główna ewidencyjna uczniów z ukończenia szkoły, sprawozdania z działalności szkoły, katalogi okresowe klas, sprawozdania z wykonania budżetu.

Dzieje twórcy:

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Brzozowie powstała 01.11.1927 roku. Podlegała ona Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie. Była to szkoła koedukacyjna obejmująca 3-letni cykl nauczania. Podstawą przyjęcia było świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Pod względem programowym należała ona do szkół ogólnozawodowych, w których nauczanie odbywało się wspólnie dla młodzieży pracującej w różnych zawodach. Uczniowie naukę zawodu pobierali u właścicieli prywatnych warsztatów rzemieślniczych, a w szkole uzupełniali wiadomości z dziedziny przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznego przygotowania do pracy zawodowej. Świadectwo ukończenia tej szkoły w myśl art. 155 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przymusowym z dnia 07.06.1927 roku uprawniało do otrzymania świadectwa czeladniczego, po uprzednim złożeniu egzaminu czeladniczego z wynikiem pomyślnym. W związku z tym, że szkoła była przeznaczona dla młodzieży pracującej, zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w ilości 18 godzin tygodniowo. Od września 1939 roku i przez cały okres okupacji kraju Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Brzozowie była nieczynna. W okresie tym na terenie Brzozowa Niemcy utworzyli „Polską Szkołę Zawodową dla Uczniów Rzemieślniczych i Kupieckich w Brzozowie” - „Polnische Gewerbliche und Kaufmanrische Berufschule in Brzozow”. W październiku 1944 roku Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Brzozowie wznowiła swoją działalność. Od tej chwili szkoła podlegała Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie. Była to szkoła 3-letnia oparta na podbudowie szkoły powszechnej siedmioklasowej. Przeznaczona była przede wszystkim dla młodzieży pracującej, która wypełniała obowiązek szkolny i podlegała obowiązkowi dokształcania zawodowego. W roku 1947 szkoła uległa reorganizacji, w wyniku, której powstała Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. W roku 1950 wskutek likwidacji szkoły w Grabownicy szkoła w Brzozowie przejęła obowiązki zlikwidowanej szkoły. W 1951 roku Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Brzozowie uległa likwidacji. Na podstawie protokołu z dnia 03.09.1951 roku cały majątek ruchomy likwidowanej szkoły został przekazany Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w Dynowie. [Na podstawie notatki do inwentarza, oprac. L. Kwaśniak, Przemyśl 1984]

Daty skrajne:

1928-1951

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

44

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.28

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.28

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie