Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Medyce powiat Przemyśl

Sygnatura
56/671/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-18; rejestr uchwał GRN 1965-1969, sygn. 19; plany pracy GRN 1955-1965, sygn. 20; komisje radzieckie – skład komisji, plany pracy, wykazy imienne 1963, sygn. 21; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, sprawozdania, opinie 1955-1971, sygn. 22; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, 1955-1964, sygn. 23; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – plany pracy 1958-1961, sygn. 24; komisji kultury fizycznej i turystyki – protokoły, plany pracy 1964, sygn. 25; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, opinie, sprawozdania 1955-1971, sygn. 26; komisja mandatowa – regulamin pracy b.d., sygn. 27; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1963-1966, sygn. 28; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, opinie, sprawozdania 1966-1971, sygn. 29; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, sprawozdania, opinie 1955-1971, sygn. 30; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 31-48; rejestry uchwał Prezydium GRN 1965-1972, sygn. 49; plany pracy Prezydium GRN 1955-1965, sygn. 50; protokoły zebrań wiejskich 1955-1971, sygn. 51-56; protokoły zebrań wiejskich, na których dokonano wyborów sołtysów 1970, sygn. 57; protokoły z narad sołtysów 1970, sygn. 58; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 59-60; realizacja planów gospodarczych 1961-1965, sygn. 71; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 72; spisy rolne 1955-1971, sygn. 73-79; sprawozdawczość i statystyka 1968-1971, sygn. 80; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1972, sygn. 81-88; budżet gromady 1954-1961, sygn. 89-91; sprawozdania budżetowe 1965, sygn. 92; sprawozdania finansowe 1956-1961, 1966, sygn. 93-96. Kat. B do dalszego przechowania: sprawy notarialne 1972, 1 j.a. - 0,01 m.b.

Dzieje twórcy:

Reorganizacja organów władzy i administracji państwowej przeprowadzona w Polsce Ludowej w latach 50. objęła także tereny wsi. Na mocy ustawy z dnia 25.09.1954 roku, w miejsce dotychczasowego podziału administracyjnego na gminy został wprowadzony nowy podział terytorialny na gromady. Organami władzy państwowej w gromadach miały być zgodnie z ustawą, gromadzkie rady narodowe. Ustawa zawierała postanowienia dotyczące struktury gromadzkich rad narodowych i ich organów wykonawczych. Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność gromady na okres lat trzech. Przyjęły one funkcje i zadania, które dotychczas należały do gminnych rad narodowych i ich organów. Kierowały na podległym im obszarze działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi. Zakres działania gromadzkich rad narodowych został określony w ustawie z roku 1954, a następnie w ustawie z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych. Podstawowym zadaniem gromadzkich rad narodowych było popieranie rozwoju produkcji rolnej, wykorzystanie lokalnych możliwości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gromady oraz zapewnienie wykonania przez nich obowiązków względem państwa. Swoje zadania gromadzkie rady narodowe, wykonywały na sesjach, za pomocą swoich organów pomocniczych – komisji gromadzkich rad narodowych, przez działalność radnych w terenie oraz poprzez swój organ wykonawczy i zarządzający – prezydium gromadzkiej rady narodowej. Sesje zwoływane były przez prezydium gromadzkiej rady narodowej, przewodniczył jej przewodniczący gromadzkiej rady narodowej lub jego zastępca. Na pierwszej sesji gromadzkie rady narodowe wybierały prezydium i komisje. Były to komisje stałe dla poszczególnych dziedzin działalności. Pełniły one funkcje pomocnicze, doradcze i kontrolujące. Ich zadaniem było utrzymanie stałej i ścisłej łączności z ludnością gromady, występowanie z inicjatywą wobec rady i jej prezydium, współudział w przygotowaniu i realizowaniu uchwał rady oraz wykonywanie z ramienia rady kontroli społecznej. Gromadzkie rady narodowe wybierały spośród radnych prezydium, które było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Gromadzkie rady narodowe liczące, co najmniej 12 radnych wybierały ponadto w skład prezydium 2 członków, a liczące, co najmniej 18 radnych – 3 lub 4 członków. Prezydium działało kolegialnie. W swojej pracy, kierowało się uchwałami swojej rady oraz wytycznymi i instrukcjami prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium gromadzkiej rady narodowej wykonywało w szczególności następujące zadania: – zapewniało wykonanie uchwał rady oraz zarządzeń i poleceń organów nadrzędnych, – podejmowało czynności niezbędne dla wykonania zadań gromadzkiej rady narodowej, – przygotowywało i zwoływało sesje rady, – współdziałało z komisjami rady i przedkładało im określone sprawy do zbadania i zaopiniowania, – rozpatrywało wnioski komisji rady, – opracowywało projekt budżetu gromady oraz uchwalało sprawozdania z wykonania budżetu. Celem rozpatrywania spraw dotyczących poszczególnych wsi, wchodzących w skład gromady, zwoływane były zebrania mieszkańców wsi. Dla zapewnienia łączności miedzy poszczególnymi wsiami, a gromadzkimi radami narodowymi i ich prezydiami, mieszkańcy wsi wybierali pełnomocników wiejskich, przemianowanych później na sołtysów. Sołtys wybierany był na okres 3 lat. Odwołać go mogła gromadzka rada narodowa lub prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium gromadzkiej rady narodowej zwoływało okresowo narady sołtysów. „Tworzenie, łączenie i znoszenie gromad, zmiana ich granic oraz ustalenie siedzib gromadzkich rad narodowych następowało w drodze uchwały wojewódzkiej rady narodowej, po zasięgnięciu opinii mieszkańców”. Uchwała ta wymagała zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W powiecie przemyskim, gromady według zasad ustawy z 1954 r., zostały utworzone uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 5.10.1954 r. W powiecie utworzono wówczas 39 gromad. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.08.1954 r. utworzono w województwie rzeszowskim powiat radymiański. Między innymi, w skład tego powiatu weszło 5 gromad z powiatu przemyskiego. W roku 1957 nastąpiła zmiana nazwy jednej gromady (Rokoszyce na Olszany). W 1959 r. nastąpiła po raz pierwszy likwidacja gromad. I tak 31.12.1959 r. zostały zlikwidowane pierwsze gromady. Gromad tych było 5. Dnia 30.06.1960 r. została zlikwidowana jeszcze jedna gromada. Następnie został zlikwidowany powiat radymiański, a gromady, przeniesione uprzednie z powiatu przemyskiego do powiatu radymiańskiego, zostały ponownie przeniesione do powiatu przemyskiego (5 gromad). Likwidacja tego powiatu nastąpiła 31.12.1961 r. Równocześnie nastąpiła likwidacja 6 gromad w powiecie przemyskim oraz zmiana siedziby jednej gromady (z Piątkowej przeniesiono siedzibę do Żohatyna, z równoczesną zmianą nazwy na gromadę Żohatyn). W wyniku likwidacji z dniem 31.12.1968 r. dwóch następnych gromad, została utworzona od 1.01.1969 r. jedna gromada. W roku 1969 łączna liczba gromad w powiecie przemyskim wynosiła 26. Tak było aż do dnia 31.12.1972 r. Zgodnie z ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych został zniesiony dotychczasowy podział terenów wiejskich na gromady. Zostały utworzone w miejsce gromad gminy, jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. W czasie istnienia prezydiów gromadzkich rad narodowych sprawy wynikające z zakresu ich działania prowadziły biura gromadzkie. Biura te posiadały strukturę organizacyjną prostą. Ich pracami kierowali przewodniczący prezydiów gromadzkich rad narodowych oraz sekretarze biur gromadzkich, którym podlegali wszyscy pracownicy. Na podstawie zachowanych zakresów czynności pracowników Gromadzkiej Rady Narodowej w Birczy można stwierdzić, że zarówno przewodniczący, sekretarz jak i pozostali pracownicy mieli przeznaczony do wykonania pewien odcinek działalności biura. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. L. Kwaśniak, Przemyśl 1983]

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

101

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

96

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak