Akta miasta Włodawy

Sygnatura
36/30/0
Daty skrajne
1837-1950[-1951]
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Magistratu miasta Włodawy z lat 1837, 1915 (sygn - 1, 201); Zarząd Miejski we Włodawie, Miejska Rada Narodowa we Włodawie z lat 1944-1950[-1951] (sygn. 2-201)

Dzieje twórcy:

Włodawa była miastem prywatnym, które otrzymało prawa miejskie na początku XVI w. Stanowiła własność m.in. Sanguszków, I. Czartoryskiej oraz Zamoyskich. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. działalność samorządu regulował dekret Naczelnika Państwa o samorządzie miejskim dla ziem byłego zaboru rosyjskiego z 4 lutego 1919 r., uzupełniony i rozszerzony ustawą z 23 marca 1933 r. W związku z ustawą z marca 1950 r., zniesione zostały organy samorządu terytorialnego, terenowe organy administracji rządowej zespolonej i nie zespolonej. Kompetencje zniesionych organów przejęły rady narodowe, które uległy reorganizacji. Polegała ona na zniesieniu organu kierującego pracą rady na sesjach oraz pracą komisji, który zgodnie ze swoimi funkcjami, nosił do 1950 r. nazwę prezydium. Ustawa marcowa powołała organ wykonawczo-zarządzający rady narodowej, nadając mu również nazwę prezydium. Siedziba władz znajdowała się we Włodawie. Status prawny – administracja ogólna. Na podstawie dekretu Naczelnika Państwa oraz ustawy z 1933 r. gmina miejska była samorządową jednostką terytorialną i osobą publicznoprawną (jej rozporządzenia obowiązywały na obszarze podległym na równi z rozporządzeniami władz państwowych). Zakres jej działania był podwójny: własny (obejmował m. in. zarządzanie majątkiem miejskim, przedsiębiorstwami, utrzymanie miejskich dróg, mostów komunikacji, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, aprowizacji, handlu i przemysłu, sprawy porządku i bezpieczeństwa, kulturalne, oświatowe, zdrowotne) i poruczony (ustalały ustawy i rozporządzenia władz państwowych). Wykonywaniem tych zadań zajmowała się rada miejska i magistrat, od 1933 r. zwany zarządem miejskim. Do kompetencji rady miejskiej, organu uchwałodawczego i kontrolującego, należało uchwalanie budżetu, decyzje o sprawach majątkowych, podatkowych, rozbudowy miasta, a także kontrola wykonywania czynności z przez zarząd miejski. Rada miejska pochodziła z wyborów. Do pomocy radzie miejskiej powoływane były spośród członków rady komisje stałe i doraźne. Magistrat, organ zarządzający i wykonawczy gminy miejskiej, składał się z burmistrza i jego zastępcy oraz 3 ławników, wybieranych przez radę miejską. Magistrat (zarząd miejski) wykonywał wszelkie uchwały rady, przygotowywał preliminarze budżetowe i przedkładał je radzie do zaakceptowania. W okresie okupacji hitlerowskiej działalność administracji regulowało rozporządzenie okupanta o odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 26 października 1939 r. Rozporządzenie z 28 listopada 1939 r. dotyczyło gmin polskich, utrzymano stanowisko burmistrza, jako kierownika urzędu. Po 1944 r., na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych utworzone zostały miejskie rady narodowe (art. 2.1.). organem wykonawczym był zarząd miejski składający się z burmistrza i jego zastępcy oraz 3-6 członków, wybieranych przez radę miejską. W sierpniu 1944 r. ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa we Włodawie na czele z przewodniczącym Aleksandrem Berem.

Daty skrajne:

1837-1950[-1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1837-1837, 1915-1915, 1942-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

227

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

201

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 201
spis roboczy Tak 26