Akta gminy Pawłów

Sygnatura
36/34/0
Daty skrajne
1887-1954
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1916-1921, 1923-1954 (sygn. 1-9); Finansowo-Budżetowy z lat 1917, 1925, 1927-1935, 1937-1954 (sygn. 10-15, 19-25, 27, 97-132, 163-168, 172-211, 241-245, 247-256); Gospodarki Gminnej z lat 1887, 1938-1939, 1944 (sygn. 28-30, 257-276); Administracji Społecznej z lat 1944-1954 (sygn. 277-286); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1915, 1919-1925, 1933-1935, 1938, 1942-1954 (sygn. 31-38, 287-329, 334-363)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy Liszno, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1870. Najprawdopodobniej ok. 1870 r. gmina Liszno zmieniła swoją nazwę i siedzibę na Pawłów (po odebraniu praw miejskich Pawłowowi). W 1954 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pawłowie zostało zlikwidowane. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Pawłów. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Borowica wieś, folwark; Czechów Kąt wieś; Dunajec osada leśna; Elżbiecin folwark; Ewopole wieś; Gołąb kol.; Józefin wieś; Józefów wieś; Kanie wieś, folwark, stacja kolejowa; Kozie Błota wieś; Krasne wieś, osada fabryczna; Krowica wieś; Leonów folwark; Leszczanka wieś; Liszno wieś, kol., folwark; Majdan Krypkowski wieś; Marynin folwark; Pawłów osada miejska, folwark; Toruń kol.; Wola Żulińska wieś; Wólka Kańska wieś, folwark; Zachań osada leśna; Zagrody wieś; Zalesie osada leśna; Zalesie Krasieńskie wieś; Żulin wieś, folwark.

Daty skrajne:

1887-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1887-1887, 1915-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

297

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

297

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak