Akta gminy Mołodiatycze

Sygnatura
36/59/0
Daty skrajne
1894-1954
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta sprzed 1944 roku, m. in. ewidencja lasów włościańskich na terenu gminy Mołodiatycze, 1939 r. (sygn. 1); dokumenty do ksiąg ludności stałej Trzeszczany, 1936 r. (sygn. 2); skorowidz do księgi ludności stałej wsi Dobromierzyce, gmina Mołodiatycze, powiat Hrubieszów, 1905-1930 (sygn. 3); księga protokołów Zarządu Gminnego w Mołodiatyczach, 1934-1939 (sygn. 101); księga protokołów sesji sołtysów, 1937-1939 (sygn. 104); ewidencja mieszkańców, 1894-1950 (sygn.106-129); Dział I. Ogólno-Organizacyjny (sygn 4-18, 97-100, 102-103, 105); Dział II. Finansowo-Budżetowy (sygn. 19-69); Dział III. Gospodarki Gminnej (sygn. 70-76); Dział IV. Administracji Społecznej (sygn. 77-79); Dział V. Administracyjny (sprawy poruczone) (sygn. 80-96)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Mołodiatycze, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy mieściła się w miejscowości Mołodiatycze. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Bereście wieś, kol.; Bohutycze wieś, kol.; Długie folwark; Dobromierzyce wieś, kol., folwark; Drogojewka wieś; Gdeszyn wieś, kol.; Józefin folwark; Korytyna wieś; Majdan Wielki wieś; Mołodiatycze wieś, folwark; Obłoczyn folwark; Ostrówek folwark; Peresołowice wieś, kol.; Trzeszczany wieś, folwark; Zaborce wieś, folwark.

Daty skrajne:

1894-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1894-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany warunkowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

129

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

129

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.01

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

w 2011 r. został opracowany inwentarz archiwalny w systemie ZoSIA