Akta gminy Waręż

Sygnatura
36/61/0
Daty skrajne
1944-1951[1952]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1952 (sygn. 1-27); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1951 (sygn. 28-76, 133); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1951 (sygn. 77-89); Administracji Społecznej z lat 1947, 1949-1951 (sygn. 90-99); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1951 (sygn. 100-132, 134-135)

Dzieje twórcy:

W 1918 r. gmina Waręż znalazła się wśród gmin powiatu sokalskiego województwa lwowskiego. W 1939 r. włączona została do powiatu hrubieszowskiego. Po 1944 r. gmina pozostała w tym powiecie. W 1951 r. w wyniku „wymiany odcinków granicznych” nad Bugiem i w Bieszczadach, gmina została zlikwidowana, część obszaru włączono do ZSRR. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Waręż. Status prawny – administracja ogólna. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. W dalszym ciągu wójt, jego zastępcy oraz sołtysi byli funkcjonariuszami państwowymi i jednocześnie przedstawicielami władzy samorządowej. Dekret Naczelnika zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. 23 marca 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Zniesione zostało zgromadzenie gminne, kompetencje rady gminnej zwiększyły się o sprawy dotyczące wyboru wójta, zastępców, ustalania budżetu gminy. Natomiast rada część swoich funkcji przekazała powołanemu organowi władzy wykonawczej – zarządowi gminnemu. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r., na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych utworzone zostały gminne rady narodowe (art. 2.1.). Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy, na czele z wójtem) prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). 20 marca 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej dokładnie określiła działalność rad. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1943 r. w skład gminy wchodziły: Chochłów, Dłużniów, Horodyszcze, Hulcze, Korków, Kościaszyn, Leszczków, Liski, Liwcze, Łubów, Polanka, Przewodów, Rusin, Sulimów, Sulimów kol., Waręż miasto, Waręż wieś, Winniki, Żniatyn.

Daty skrajne:

1944-1951[1952]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

3.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1947-1950

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak