Sąd Obwodowy w Pszczynie

Sygnatura
12/3181/0
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta spraw cywilnych (niespornych), akta normatywne, organizacyjne, osobowe 1817-1936 (sygn.1-31), odpisy z ksiąg podatkowych (Grund=und Gebäudesteuer) 1873-1937 (sygn. 32-220), akta katastralne 1872-1914 (sygn.221-251), regulacja stosunków między dworem a wsią 1838-1925 (sygn.252-271), wycena wartości majątków 1911-1914(sygn. 272-273), przemysł i handel 1769-1931 (sygn. 274-278), wywłaszczenia gruntów 1855-1919 (sygn.279-289), akta opiekuńcze 1876-1896 (sygn.290-295), akta spadkowe, testamenty 1832-1943 (sygn.296-1512) Dopływy: spis nr 1: sprawy opiekuńcze 1916-1944 (1-5), spis nr 2: Kasa oszczędności i pożyczek w Wiśle Wielkiej 1907-1925 (1), spis nr 3: sprawy cywilne i opiekuńcze 1879-1948 (1-12), spis nr 4 1906-1911 (1)

Dzieje twórcy:

27.01.1877 r. wprowadzono w państwie pruskim nową ordynację sądową. Sądami I instancji zostały sądy obwodowe (Amtsgerichte), II instancji sądy okręgowe (Landgerichte), III instancji istniejące już przedtem "Oberlandesgerichte", zaś najwyższą instancję stanowił (od 1.10.1879 r.) Sąd Rzeszy (Reichsgericht) w Lipsku. Ustawa ustaliła kompetencje sądów obwodowych (Amtsgerichte). Zajmowały się one sporami w sprawach majątkowych (do 300 marek), z tytułu najmu, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, sporami między patronami i czeladzią, pracodawcami a robotnikami, agentami do spraw emigracji zarobkowej w portach, roszczeniami z tytułu związków pozamałżeńskich, zapowiedziami ślubu. Sądy obwodowe wyrokowały w zasadzie w składzie jednego sędziego. Niekiedy jednak, na mocy ustawy z 27.01.1877 r. działały w nich sądy ławnicze (Schöffengerichte). Ich właściwością były wszystkie wykroczenia i występki zagrożone karą do 3 miesięcy więzienia oraz karą pieniężną do 600 marek, sprawy o obelgi, uszkodzenie ciała, kradzieże, oszustwa i sprzeniewierzenia do 520 marek, protekcje i paserstwo. Ustawa z 27.01.1877 r. w ujęciu obwieszczenia z 22.03.1924 r. obowiązywała w Rzeszy Niemieckiej do momentu wprowadzenia ordynacji sądowej z 20.03.1935 r. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Spyra, Pszczyna 1984]

Daty skrajne:

[1769] 1877-1922 [1948]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1769-1877, 1877-1922, 1922-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht zu Pless

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1528

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1509

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.77

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak dla 18 j.a.=0,35 mb
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 1 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1509 j. i. (sygn nieciągła - brak nr 219, 444, 676)

poprzedni numer zespołu 17/379 w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Pszczynie; KM 0014-3 23 IV 1987 r.