Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bielsku

Sygnatura
13/9/0
Daty skrajne
1945-1950 [1951]
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Oddział Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, materiały dotyczące połączenia miast Bielska i Białej, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku, protokoły odpraw społecznych, protokoły posiedzeń plenarnych MRN w Bielsku, uchwały i wypisy protokołów oraz protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego z lat 1945-1950, sygn. 1-19, 12a-d, 13a-b, 14a-w 2. Oddział Planowania i Kontroli: plany pracy i sprawozdania z działalności Rady, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego, sprawozdanie z kontroli Zarządu, z lat 1945-1950, sygn. 20-29 3. Odział Finansowy: zarządzenia wewnętrzne i okólniki, preliminarze budżetowe, budżety rezerwowe, sprawozdania z kontroli budżetu, z lat 1945-1950, sygn. 30-35, 32a, 34a-d 4. Oddział Administracyjny: sprawozdanie z działalności gospodarczej miasta Bielska, wykazy związków, organizacji, stowarzyszeń politycznych, społecznych i kulturalnych działających na terenie Bielska, dane liczbowe z osadnictwa miejskiego i wiejskiego zarejestrowane przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, sprawozdania z działalności Wydziału Aprowizacji i Handlu, sprawozdania Wydziału Mieszkaniowego, z lat 1945-1950, sygn. 36-86 8. Oddział Zdrowia: sprawozdania z działalności służby zdrowia, z lat 1945-1947, sygn. 87-89 9. Oddział Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności, z lat 1945-1950, sygn. 90-91 10. Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki: sprawy kulturalno-oświatowe, sprawozdania z działalności kulturalnych, m.in. Biblioteki Miejskiej, Państwowego Teatru Lalek "Banialuka", Państwowego Teatru Polskiego, Komitetów Rodzicielskich i Muzeum Miejskiego, z lat 1945-1950, sygn. 92-108 11. Oddział Techniczny: sprawozdania z działalności Wydziału Technicznego, Komisji Komunikacji i Miejskich Zakładów Ogrodniczych w Bielsku, z lat 1945-1950, sygn. 109-111 12. Odział Majątku i Przedsiębiorstw: wykazy zakładów przemysłowych miasta Bielska i Białej, spis zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstw hurtowych, sprawy administracyjne i finansowe przedsiębiorstw i związków samorządowych, sprawozdania z działalności jednostek podległych, z lat 1945-1950, sygn. 112-125 13. Dopływ z 1991 r., nab. 502/1991: protokoły posiedzeń i uchwały Zarządu Miejskiego w Bielsku i Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku, budżet miasta, z lat 1945-1949, sygn. 126-158 14. Rekwalifikacja 2017 r.: zmiany imion i nazwisk, deklaracje wierności, sprawy obywatelstwa, kwestionariusze rejestracyjne Niemców podlegających wyjazdom do Niemiec, z lat 1945-1950, sygn. 159-198 15, Nabytek z 2019 r. z lat 1945-1951, Rejestry poświadczeń obywatelstwa, sprawy pozbawienia obywatelstwa.

Dzieje twórcy:

Zarząd Miejski w Bielsku rozpoczął swoją działalność w lutym 1945 r., na mocy art. 33 dekretu z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. RP Nr 14 poz. 74) i art. 46 ustawy z dnia 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. RP Nr 35 poz. 294). Zarząd Miejski jako organ wykonawczy Rady Narodowej sprawował administrację i gospodarkę miejską przy pomocy Biura Zarządu Miejskiego, zakładów i urządzeń usług społecznych i przedsiębiorstw miejskich. W myśl artykułu 46 ustawy z dnia 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, prezydent miasta jako przełożony był kierownikiem całej administracji i gospodarki miejskiej. Nadawał on ogólny kierunek działalności Biura Zarządu Miejskiego, sprawował nadzór ogólny nad pracą Zarządu Miejskiego osobiście lub za pośrednictwem inspektorów miejskich. Do obowiązków kierownika wydziału (Naczelnika) należało kierowanie pracami wydziału i opieka nad należytą organizacją pracy. Z dniem 01.01.1949 r. skład Biura tworzyło 9 komórek organizacyjnych. Na podstawie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20.03.1950 r. (Dz. U. RP Nr 14 poz. 130) Zarząd Miejski uległ likwidacji, a w jego miejsce powołano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przyłączając równocześnie miasto Biała do Bielska. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1973]

Daty skrajne:

1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

203

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

198

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.63

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1945 - 1950

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 198 j.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 5 j.

KM 25.10.1979, 0014-9, w 2017 roku do zespołu włączono jako materiały archiwalne 40 j. - 0,92 m.b. dotychczasowej kat. B (uchwała KAOD AP w Katowicach z 6 grudnia 2017 r.),