Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białej Krakowskiej

Sygnatura
13/11/0
Daty skrajne
[1938-1944] 1945-1950 [1951]
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Oddział Organizacyjny: okólniki, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego oraz protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Gospodarczych i Kulturalnych, z lat 1945-1950[1951], sygn. 1-56 2. Oddział Planowania i Kontroli: plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawozdania poinspekcyjne Inspektoratu Kontroli Zarządu Miejskiego i protokoły kontroli gospodarki miasta, z lat 1945-1950, sygn. 57-70 3. Oddzial Finansowy: okólniki, budżety i preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, z lat 1945-1949, sygn. 71-83 4. Oddział Administracyjny: rejestr specjalistów i cudzoziemców, sprawy przynależności państwowej, sprawy dzierżawy i najmu lokali użyteczności publicznej, sprawy mieszkaniowe, remonty i wyposażenia szkół, z lat [1938-1944]1945-1949, sygn. 84-95 5. Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki: sprawozdanie z działalności za IV kwartał 1949 r., powołanie i działalność Społecznej Komisji do walki z analfabetyzmem, z lat 1949-1950, sygn. 96-98 6. Oddział Techniczny: budowa wodociągów miejskich, doprowadzenie wody do zakładów przemysłowych, z lat 1946-1949, sygn. 99-100 7. Oddział Majątku i Przedsiębiorstw: wykaz przedsiębiorstw samorządowych,wykaz nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa, z lat 1945-1950, sygn. 101-103 8. Rekwalifikacja 2017: sprawy osobowe, poborowe, obywatelstwa, przynależności, rejestry, z lat 1945-1950, sygn. 104-166 9. Nabytek z 2019 r. z lat 1945-1951 (sygn. 167-171) sprawy przynależności i obywatelstwa

Dzieje twórcy:

Zarząd Miejski w Białej rozpoczął swoją działalność w lutym 1945 r. na mocy art. 33 dekretu z dnia 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.RP Nr 14 poz. 74) i art. 46 ustawy z dnia 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. RP Nr 35 poz. 294). Zarząd Miejski sprawował administrację i gospodarkę miejską przy pomocy Biura Zarządu Miejskiego, zakładów i urządzeń usług społecznych i przedsiębiorstw miejskich. Organem Zarządu Miejskiego do załatwienia spraw z zakresu administracji miejskiej było Biuro Zarządu Miejskiego. W myśl art. 46 ustawy z dnia 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, burmistrz miasta jako przełożony był kierownikiem całej administracji i gospodarki miejskiej. Burmistrz miasta nadawał ogólny kierunek działalności Biura Zarządu Miejskiego. Sprawował on nadzór nad pracą Zarządu Miejskiego osobiście lub za pośrednictwem inspektorów miejskich, rozstrzygał także spory kompetencyjne pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Do obowiązków kierowników oddziałów (Naczelników Oddziałów) należało kierowanie pracami oddziału i nadzór nad należytą organizacją pracy, z uwzględnieniem zasad celowości i oszczędności. Z dniem 1.01.1949 r. skład biura tworzyło 9 Oddziałów. Na podstawie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20.03.1950 r. (Dz.U.RP Nr poz.130) Zarząd Miejski w Białej uległ likwidacji, a miasto Biała przyłączono do Bielska. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1973]

Daty skrajne:

[1938-1944] 1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1944, 1945-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

171

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

166

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.91

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 5 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 166 j.

KM 25.01.1983, 0014-1, w 2017 roku do zespołu włączono jako materiały archiwalne 63 j. - 0,81 m.b. dotychczasowej kat. B (uchwała KAOD AP w Katowicach z 6 grudnia 2017 r.),